MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

przetarg nieograniczony Or-III.271.59.2013

przetarg nieograniczony Or-III.271.59.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Kielce: Dostawa tablic rejestracyjnych w roku kalendarzowym 2014 oraz nieodpłatny odbiór i utylizacja wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych
Numer ogłoszenia: 519004 - 2013; data zamieszczenia: 13.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kielce , Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676144, faks 41 3676141; 3676353.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa tablic rejestracyjnych w roku kalendarzowym 2014 oraz nieodpłatny odbiór i utylizacja wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych w roku kalendarzowym 2014 oraz nieodpłatny odbiór i utylizacja wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych. Zamawiający przewiduje dostawę tablic rejestracyjnych do siedziby Zamawiającego w następujących ilościach: - tablice rejestracyjne samochodowe jednorzędowe i dwurzędowe - 25 500 sztuk, - tablice motocyklowe - 500 sztuk, - tablice motorowerowe - 400 sztuk. Ilość zamawianych tablic rejestracyjnych może ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Szczegółowy zakres i i sposób realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 6 do siwz..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.72.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do produkcji tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi lub tłoczenia numerów rejestracyjnych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 roku, poz.1137 ze zm.). Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. b) oraz oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. c) siwz;
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek, jeżeli wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostawy tablic rejestracyjnych, zrealizowanych w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi lub tłoczenia numerów rejestracyjnych, każda z dostaw za kwotę minimum 150.000,00 zł brutto Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. d) siwz;
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • - na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) siwz;
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • - na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) siwz;
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • - na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) siwz;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, o którym mowaw art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 roku, poz.1137 ze zm.), prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, - oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu uprawnień do produkcji tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi lub tłoczenia numerów rejestracyjnych oraz o posiadaniu ważnego certyfikatu na zgodność tablic rejestracyjnych z warunkami technicznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 ze zm.) - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do siwz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień umowy zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach o których mowa w § 5 wzoru umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Kielce, 25-303 Kielce, ul. Rynek1, Wydział Organizacyjny, Biuro Zamówień Publicznych, pok. 41, tel. 41 3676441, fax.: 41 3676353..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Kielce, 25-303 Kielce, ul. Rynek1, Biuro Obsługi Interesantów (parter od strony Rynku.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Autor:  Jadwiga Rakowska Osoba publikująca: Maria Lech-Bielecka
Data utworzenia:  13 grudzień 2013 13:26 Data publikacji:  13 grudzień 2013 13:26
Wersja:  1.0