MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

przetarg nieograniczony Or.III.341-3-17/10

przetarg nieograniczony Or.III.341-3-17/10

Kielce: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Jagiellońska 90 w Kielcach

Numer ogłoszenia: 122458 - 2010; data zamieszczenia: 04.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kielce , Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676144, faks 41 3676141; 3676353.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Jagiellońska 90 w Kielcach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego i zaplecza sanitarno-szatniowego w ramach Programu Moje Boisko- Orlik 2012. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30.00m x 62.00m o powierzchni 1860m2 ( pole gry 26.00m x 56.00m ) wyposażonego w 2 piłkochwyty o wys. min. 8 m, - podbudowa przepuszczalna, - nawierzchnia boiska do piłki nożnej- sztuczna trawa. Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa ( wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport ) 1. Typ włókna: monofil. 2. Skład chemiczny włókna: polietylen. 3. Ciężar włókna min. 11. 000 Dtex. 4. Gęstość trawy min. 97. 000 włókien/m2. - wyposażenie : bramki aluminiowe mocowane w tulejach- 2 szt., siatki do bramek - 2 szt., b) budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19.10 mx 32.10 m o powierzchni 613.11 m2 ( pole gry 15.10 m x 28.10m ), - podbudowa przepuszczalna, - nawierzchnia boiska - poliuretanowa. Technologia układania nawierzchni: technologia typu NATRYSK- na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm, następnie warstwę grubości 11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku ( mieszanka granulatu EPDM zmieszaną z PU ) o grubości 2-3 mm, - wyposażenie: -do piłki koszykowej: obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy- 2szt., tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105x180 cm- 2 szt., mechanizm regulacji wysokości- 2 szt., konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach- 2 szt., - do piłki siatkowej: słupki do siatkówki aluminiowe, wielofunkcyjne ( badminton, tenis, siatkówka)- 2 szt., siatka do siatkówki- 1 szt., c) wykonanie obrzeży betonowych na ławie betonowej oddzielających sąsiadujące ze sobą elementy ( teren boisk i placu wewnętrznego ), d) budowę budynku sanitarno-szatniowego systemowo-modułowego, drewnianego wersja standard ( składającego się z pomieszczenia dla trenera, magazynu,4 łazienek i 4 szatni ) wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wod-kan, wentylacyjną, e) wykonanie drenażu, przyłącza kanalizacji deszczowej i zewnętrznych instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, f) zasilanie i oświetlenie oraz ogrodzenie zespołu boisk, g) zagospodarowanie terenu ( ciągi komunikacyjne, zieleń), h) wykonanie monitoringu wizyjnego kompleksu boisk, oraz wszelkich prac zgodnie z wielobranżowym projektem budowlanym i opisem systemu monitoringu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.21.22.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 26.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy 00/100).

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi wykazać wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych, w tym: co najmniej dwóch boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej i co najmniej dwóch boisk z nawierzchnią poliuretanową o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami przewidzianymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·          

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku: 1). udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych lub uzupełniających związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia, 2). pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3). wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, odbiegających od typowych dla danego regionu uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 4). wystąpienie okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy, 5). odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych lub terenowych, 6). koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych , 7). braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym umową terminie. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 1). odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy , 2). zmiany sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót c) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy d) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy e) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków geologicznych skutkujących brakiem możliwości zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych f) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków terenowych, a w szczególności istnienia nie zainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych obiektów budowlanych, g) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, h) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji, i) koniecznością wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie, skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zakazuje się wprowadzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w realizowanym zamówieniu bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Sposób postępowania w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy, określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia_publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Kielce, Wydział Organizacyjny - Biuro Zamówień Publicznych (pok 41, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, tel.: (041) 36 76 441, fax.: (041) 36 76 353.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, Biuro Obsługi Interesantów (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


Autor:  Joanna Wojnarowska Osoba publikująca: Maria Lech-Bielecka
Data utworzenia:  4 maj 2010 14:14 Data publikacji:  4 luty 2011 11:00
Wersja:  1.1