MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Sposób załatwiania spraw

Sposób załatwiania spraw

Sposób załatwiania spraw

1. ZASADY PRZYJMOWANIA PODAŃ

Zasadniczym aktem, regulujacym sposób załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23 z późn. zm.). Osoba zainteresowana może wnieść podanie ( żądanie, wyjaśnienie, odwołanie, zażalenie) pisemnie, telegraficznie za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu.

Postępowanie administracyjne może się również rozpocząć z urzędu.

Urzędnik ma obowiązek poinformować w sposób szczegółowy o wszystkich okolicznościach, które mogą wpłynąć na ustalenie praw i obowiązków. W przypadku pojawienia się jakicholwiek wątpliwości, osoba zainteresowana powinna zwrócić się do urzędnika, zajmującego się zagadnieniami, których te wątpliwości dotyczą. Jest on zobowiązany takich wyjaśnień udzielić. Jeżeli zapytany urzednik nie zajmuje się daną problematyką, powinien on ustalić i wskazać osobę kompetentną do udzielenia niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. Działania urzędnika powinny być tak ukierunkowane by zainteresowana osoba nie poniosła szkody wynikającej z nieznajomości przepisów prawa.

2. SPOSÓB ROZPATRYWANIA SPRAW

Opisy sposobu załatwiania spraw znajdują się na stronie www.mzd.kielce.pl  w zakładce jak załatwic ....

3. KOLEJNOŚĆ ORAZ TERMINY ZAŁATWIANIA SPRAW

Sprawy są rozpatrywane według daty wpływu podania, wniosku lub daty sporządzenia protokołu.

Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie.

Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez osobę zainteresowaną odpowiednich, wymaganych przepisami prawa dokumentów.