MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 11-10-2018

Znak: SPN.III.7820.1.15.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.).

Wojewoda Świętokrzyski

podaje do publicznej wiadomości iż w dniu 10.10.2018r. wydana została decyzja Nr 18/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta" polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 764 – ulicy Wojska Polskiego na odcinku ok. 2,5 km, na terenie miasta Kielce i gminy Daleszyce.


Autor:  Wojewoda Świętokrzyski Osoba publikująca: Urszula Glazer
Data utworzenia:  15 październik 2018 09:15 Data publikacji:  15 październik 2018 09:17
Wersja:  1.0