MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 05-11-2018 r.

Znak: SPN.III.7820.1.17.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.)

Wojewoda Świętokrzyski

podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 02.11.2018r., wydał decyzję Nr 19/18, znak: SPN.III.7820.1.17.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wojewódzkiej Nr 762 w ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa od skrzyżowania z ul. Jesionową - drogą krajową Nr 74 do skrzyżowania z ul. Warszawską - drogą powiatową Nr 0900T, budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 762 od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Radomską – drogą krajową Nr 73, rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 745 w ciągu ul. Szybowcowej, budowie dwóch obiektów mostowych na rzece Silnicy wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, innych dróg publicznych oraz zjazdów, na terenie miasta Kielce i gminy Masłów.


Autor:  Wojewoda Świętokrzyski Osoba publikująca: Urszula Glazer
Data utworzenia:  7 listopad 2018 14:56 Data publikacji:  8 listopad 2018 08:08
Wersja:  1.1