MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

                                                                                 Kielce.      18.12.2018

Znak: AB-I.6740.2.12.2018.DK

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10  kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 j.t.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t ze zm.)

 

Prezydent  Miasta Kielce

zawiadamia

o wydaniu decyzji nr  14/2018 z dnia  18  grudnia 2018 r.

(znak: AB-I.6740.2.12.2018.DK)

zezwalającej  na realizację inwestycji drogowej

Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach z siedzibą przy ul. Prendowskiej 7  w Kielcach

dla zadania pod nazwą: „Budowa ulicy 17 KDD wraz z budową skrzyżowania z ulica Klonową 5aKDZ i budową ulicy 16 KDD (etap I) w Kielcach"

 

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

·      budowę nawierzchni jezdni ulicy 17 KDD,

·      budowę nawierzchni jezdni ulicy 16 KDD (etap I),

·      budowę zjazdów,

·      budowę chodników,

·      budowę miejsc parkingowych,

·      przebudowę jezdni ulicy Klonowej,

·      budowę oświetlenia jezdni i chodników ulicy 17 KDD i 16 KDD (etap I),

·      rozbudowę oświetlenia fragmentu drogi 5aKDZ -  ul. Klonowej,

·      budowę kanału technologicznego,

·      zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych,

·      budowę kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy 17 KDD i ulicy 16 KDD,

·      budowę zbiornika retencyjnego.

 

Teren inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

 

Przeznaczonych pod pas drogowy

miasto Kielce:

- obręb 0006  , numery działek:

 

915/86(915/144, 915/145), 913(913/1, 913/2, 913/3), 945/65, 912/3, 911/3

 

Przeznaczonych pod budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu, przebudowę innych dróg publicznych, budowę/przebudowę zjazdów

 

- obręb 0006 , numer działki: 945/84 

 

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale.

Pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję.

 

 

Powyższej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

 

 

          Stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji w powyższej sprawie.

               

               Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Kielce , Rynek 1( pokój nr  132 ).

 

              Jednocześnie informuję, że każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach  aleja IX Wieków Kielc 3 za moim pośrednictwem  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w sposób określony wyżej.

 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA                                                                                                                                     

                                                                                        mgr inż. Anna Zadara

                                                                              Kierownik Referatu Administracji Budowlanej

                                                                            w Wydziale Architektury i Budownictwa

                                                                           

 

                                                                    

Podmiot udostępniający informację:    Wydział Architektury i Budownictwa

                                                             Referat Administracji Budowlanej

Informację wytworzył: podinspektor – Anna Janas