MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Zakres działania Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta

Zakres działania Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta

Do zakresu działania Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta należą w szczególności zadania:

 1. wykonywanie opracowań studialnych i programowo przestrzennych w zakresie planowania i zagospodarowania związanych z polityką przestrzenną Miasta,
 2. opracowywanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta lub jego zmiany,
 3. sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmiany tych planów,
 4. opracowywanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych,
 5. wykonywanie opracowań studialnych i projektowych w zakresie planowania przestrzennego związanych z wdrażaniem polityki przestrzennej ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji drogowej i infrastruktury technicznej,
 6. przeprowadzanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla sporządzanych projektów dokumentów planistycznych,
 7. współdziałanie w realizacji procedury planistycznej związanej ze sporządzaniem lub zmianą studiów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wykonywanych przez wykonawców zewnętrznych oraz gminy sąsiednie,
 8. wydawanie zainteresowanym wypisów i wyrysów za Studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz naliczanie za nie opłat administracyjnych,
 9. sporządzanie opinii urbanistycznych,
 10. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków, gromadzenie dokumentacji w tym zakresie oraz monitorowanie stanu zabytków,
 11. sporządzanie analiz oraz opracowywanie dokumentów związanych z ochroną zabytków na terenie Miasta Kielce,
 12. wydawanie decyzji w sprawach o ustalenie warunków zabudowy,
 13. wydawanie decyzji w sprawach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 14. prowadzenie postępowań w sprawach o przeniesienie wydanych decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innych osób,
 15. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
 16. stwierdzanie wygaśnięcia decyzji, gdy inny wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę lub gdy dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji,
 17. wydawanie postanowień opiniujących zgodność projektu podziału nieruchomości,
 18. zmiana wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy,
 19. prowadzenie rejestrów wydanych decyzji o warunkach zabudowy i wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 20. realizacja zadań Centrum Obsługi Inwestora, w tym w szczególności przygotowywanie i udzielanie informacji o ofercie inwestycyjnej oraz warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, identyfikacja przewag konkurencyjnych Miasta, tworzenie indywidualnej oferty wsparcia dla potencjalnych inwestorów,
 21. prowadzenie strony internetowej Miasta o profilu gospodarczym zawierającej aktualną bazę ofert inwestycyjnych,
 22. współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie, z lokalnymi przedsiębiorcami, organizacjami okołobiznesowymi, organizacjami pracodawców, instytucjami rynku pracy, uczelniami, siecią Centrów Obsługi Inwestora,
 23. tworzenie i dystrybucja oferty inwestycyjnej Miasta oraz promocja gospodarcza Miasta,
 24. opracowanie i realizacja programu aktywizacji gospodarczej Miasta,
 25. opracowywanie, aktualizowanie i monitorowanie realizacji długookresowej Strategii Rozwoju Miasta Kielce.

Autor:  Artur Hajdorowicz- Dyrektor WRiRM Osoba publikująca: Sylwia Tomaszewska Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta
Data utworzenia:  26 wrzesień 2016 11:26 Data publikacji:  26 wrzesień 2016 11:32
Wersja:  1.1