MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach w związku z kontrolą problemową w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki pieniężnej, rozrachunków, gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem oraz dochodów i wydatków, a także przestrzegania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.


Wniosek pokontrolny Nr 1
 

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w przyszłej działalności jednostki przeprowadzać w drodze konkursu, zgodnie z art.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) lub art. 22 wyżej wymienionej ustawy, w drodze przeniesienia pracownika samorządowego.

 

Wniosek pokontrolny Nr 2

 

Zgodnie z art.19 ust.8 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)określić w drodze  zarządzenia szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tą służbę w jednostce. 

 

Wniosek pokontrolny Nr 3

 

Opracować statut szkoły i politykę rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pozostałe regulaminy, instrukcje wewnętrzne obowiązujące w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach  zaktualizować tzn. dopasować do stanu „faktycznego” w jednostce.

 

Wniosek pokontrolny nr 4

 

Do akt osobowych kasjera należy dołączyć oświadczenie, z którego wynika, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że korzysta z pełni praw publicznych.

 

Wniosek pokontrolny nr 5

 

W dalszej działalności jednostki przestrzegać wysokości ustalonego pogotowia kasowego oraz przestrzegać § 3 pkt 4 Instrukcji Kasowej Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach.

 

Wniosek pokontrolny nr 6

 

Uregulować kwestię zaliczki stałej przyznawanej pracownikom jednostki.

 

Wniosek pokontrolny nr 7

 

Należy zaktualizować wykaz druków ścisłego zarachowania stosowanych w jednostce oraz  wykaz osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania w szkole. Na bieżąco podliczać zapisy w księgach druków ścisłego zarachowania.

 

Wniosek pokontrolny nr 8

 

Ewidencja księgowa na kontach 201,231,234,240,750,751,760,761,980 powinna być prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. nr 128, poz. 86).

 

Wniosek pokontrolny nr 9

 

Zapisy na wszystkich kontach prowadzić zgodnie z zasadą podwójnego zapisu - art. 15 ustawy o rachunkowości z dnia z 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223
z późn. zm.).

 

Wniosek pokontrolny nr 10

 

Przy umorzeniu darowizn rzeczowych pomocy dydaktycznych stosować podziałkę klasyfikacji budżetowej zgodną z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 38, poz. 207).

 

Wniosek pokontrolny nr 11

 

Uregulować stan prawny nieruchomości, na której znajduje się budynek szkoły oraz budynek biblioteki we współpracy z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościamii Geodezji Urzędu Miasta Kielce. Uzupełnić brakujące wpisy w książkach obiektu budowlanego zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1134).

 
 

Wniosek pokontrolny Nr 12     

Zadbać o to, aby w przyszłej działalności jednostki kwestia ewidencji środków trwałych i wyposażenia, w tym również wyposażenia małocennego była właściwie uregulowana i uporządkowana. Dokonać oznaczenia wyposażenia znajdującego się w ewidencji Szkoły. Księgi inwentarzowe prowadzić w sposób rzetelny. Właściwym pracownikom przypisać odpowiedzialność za powierzone mienie Szkoły. Należy dokonać weryfikacji zapisów w księgach inwentarzowych w celu likwidacji zbędnych, przestarzałych, nie nadających się do użytku przedmiotów zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kielce Nr 524/2010z dnia 14.12.2010 rok, w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe i zakłady budżetowe.

 

Wniosek pokontrolny nr 13

 

W dalszej działalności jednostki stosować zapisy z § 20 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167). Ponadto zadbać aby dokumenty potwierdzające wyjazd służbowy były sprawdzone pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym przez wskazanego przez kierownika jednostki pracownika.

 

Na żądanie organów kontroli lub biegłego rewidenta należy zapewnić wiarygodne przetłumaczenie na język polski treści wskazanych przez nich dowodów, sporządzonych w języku obcym zgodnie z art. 21 pkt 5 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

 

Wniosek pokontrolny nr 14

 

W dalszej działalności jednostki stosować się do zapisu z art. 40 Karty Nauczyciela z dnia 26.01.1982 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ).

 

Wniosek pokontrolny nr 15

 

W dalszej działalności jednostki księgi rachunkowe prowadzić bezbłędnie, rzetelnie i na bieżąco zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem art. 14,20,21,22,24,25 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

 
 
 

Autor:  Mariusz Osiński Osoba publikująca: Mariusz Osiński Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Data utworzenia:  21 lipiec 2014 08:17 Data publikacji:  21 lipiec 2014 08:18
Wersja:  1.0