MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach.

 

1.     Wnioski pokontrolne (zalecenia) I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach:

Wniosek pokontrolny Nr 1

Przestrzegać przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz.286 z późn. zm.), a w szczególności § 1 ust.5, § 6 ust.1 pkt 2 oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69 poz. 332 z późn. zm) w przyszłej działalności Szkoły. 

Wniosek pokontrolny Nr 2

W dalszej działalności jednostki w zakresie szkoleń wstępnych oraz okresowych BHP przestrzegać zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz.1860 z późn. zm).

 

2.     Wnioski pokontrolne (zalecenia) III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach:

Wniosek pokontrolny Nr 1

Przestrzegać przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz.286 z późn. zm.), a w szczególności § 1 ust.5, § 6 ust.1 pkt 2 oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69 poz. 332 z późn. zm) w przyszłej działalności Szkoły. 

Wniosek pokontrolny Nr 2

W dalszej działalności jednostki w zakresie szkoleń wstępnych oraz okresowych BHP przestrzegać zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz.1860z późn. zm).

Wniosek pokontrolny Nr 3

Świadectwa pracy wystawiać zgodnie z art. 97 Kodeksu Pracy  z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Wniosek pokontrolny Nr 4

Przy naliczaniu ekwiwalentu za urlop dla pracowników pedagogicznych stosować zasady zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy dla nauczycieli (Dz. U. z 2010 Nr 255, poz. 1712 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 


Autor:  Mariusz Osiński Osoba publikująca: Mariusz Osiński Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Data utworzenia:  21 lipiec 2014 08:24 Data publikacji:  21 lipiec 2014 08:24
Wersja:  1.0