MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Kielcach oraz p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 29 w Kielcach.

 

1.      Wnioski pokontrolne (zalecenia) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Kielcach:

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

2.      Wnioski pokontrolne (zalecenia) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 29w Kielcach:

 

Wniosek pokontrolny Nr 1

Opracować politykę rachunkowości oraz instrukcję inwentaryzacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pozostałe instrukcje wewnętrzne obowiązujące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 29 w Kielcach zaktualizować tzn. dopasować do stanu „faktycznego” w jednostce.

Wniosek pokontrolny Nr 2

W zakresie terminu i częstotliwości przeprowadzania inwentaryzacji przestrzegać zapisów art. 26 ust. 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591z późn. zm.). W przypadku zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za majątek Szkoły zadbać o przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej. 

Wniosek pokontrolny Nr 3

Uregulować stan prawny nieruchomości, na której znajduje się budynek szkoły. Uzupełnić brakujące wpisy w książce obiektu budowlanego zgodnie §5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz. 1134).

Wniosek pokontrolny Nr 4

Zadbać o to, aby w przyszłej działalności jednostki kwestia ewidencji środków trwałych i wyposażenia, w tym również wyposażenia małocennego była właściwie uregulowana i uporządkowana. Dokonać oznaczenia wyposażenia znajdującego się w ewidencji Szkoły. Księgi inwentarzowe prowadzić w sposób rzetelny.

Wniosek pokontrolny Nr 5

Ewidencja księgowa na kontach 020,013 powinna być prowadzona zgodniez Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. nr 128, poz. 86). 

Wniosek pokontrolny Nr 6

Zadbać o należyte zabezpieczenie magazynu żywnościowego w dalszej działalności jednostki.


Autor:  Mariusz Osiński Osoba publikująca: Mariusz Osiński Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Data utworzenia:  24 lipiec 2014 10:33 Data publikacji:  24 lipiec 2014 10:33
Wersja:  1.0