MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1w Kielcach oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 34 w Kielcach.

1.  Wnioski pokontrolne (zalecenia) dotyczące Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kielcach:

Wniosek pokontrolny Nr 1

Wszystkie zobowiązania regulować terminowo.

Wniosek pokontrolny Nr 2

Przy przyjmowaniu darowizn rzeczowych zbiorów bibliotecznych oraz wyposażenia stosować podziałkę klasyfikacji budżetowej zgodną z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodówi rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 38, poz. 207).

2. Wnioski pokontrolne (zalecenia) dotyczące Szkoły Podstawowej Nr 34 w Kielcach:

Wniosek pokontrolny Nr 1

Wartość współczynnika ustalać zgodnie z §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 z późniejszymi zmianami).

 


Autor:  Sławomir Ciszowski Osoba publikująca: Mariusz Osiński Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Data utworzenia:  23 grudzień 2014 10:58 Data publikacji:  23 grudzień 2014 10:58
Wersja:  1.0