MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:

Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę przezroczystych urn wyborczych

Zakład Obsługi i Informatyki
Urzędu Miasta Kielce
25-659 Kielce, ul. Strycharska 6
NIP: 657-22-22-880
Regon: 291054036
adres strony internetowej: www.um.kielce.pl/przetargi


Znak sprawy: A. 262. 4. 2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę przezroczystych urn wyborczych

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro .
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferty należy składać w terminie do dnia 04.07.2016 r. godz. 11:00

Zasady udziału w postępowaniu, określenie przedmiotu zamówienia, sposób realizacji zamówienia oraz wymagania dotyczące ofert zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).


Dyrektor
mgr inż. Zygmunt Mazur

..........................................................
Zatwierdził:

Kielce, dnia 27.06.2016 r.
 

SIWZ oraz załączniki do SIWZ znajdują się pod tym linkiem na strinie www.um.kielce.pl


Autor:  Tomasz Linczowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  27 czerwiec 2016 13:55 Data publikacji:  27 czerwiec 2016 13:55
Wersja:  1.0