MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Powiatowi Grodzkiemu miasta Kielce na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2016 r.

Protokół kontroli

Protokół Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielce w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczania zdrowotnego.

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Kielcach dotyczące przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielce kontroli w zakresie wykonywania zadań zleconych z zakresu rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej i ich ewidencji.

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielce kontroli w przedmiocie przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w latach 2015-2017.

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Departament Środowiska dotyczące przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielce kontroli w przedmiocie lokalne formy ochrony przyrody.