MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

1. OPŁATY

OPŁATY

OPŁATA SKARBOWA

 

Opłata skarbowa jest pobierana za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach. Opłata pobierana za czynności dokonywane na terenie Kielc stanowi dochód Miasta Kielce.

Opłacie skarbowej podlega:

 • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 • wydanie zaświadczenia na wniosek,
 • wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
 • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym,
 • dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia, zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość opłaty skarbowej od poszczególnych jej przedmiotów oraz zwolnień określa tabela stanowiąca załącznik do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm. ).      

Sposób zapłaty opłaty skarbowej

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w formie bezgotówkowej  na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Kielce

ING Bank Śląski

38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

lub w formie gotówkowej (bez dodatkowych opłat) w oddziałach ING Bank Śląski:

 • UM Kielce Rynek 1
 •  Kielce ul. Silniczna 26
 •  Kielce ul. Staszica 3
 • Kielce ul. Warszawska 147

Opłatę skarbową można także uiszczać u inkasentów w n/w punktach poboru:

 • UM Kielce Rynek 1 – kiosk,
 • UM Kielce Rynek 1 – Urząd Stanu Cywilnego,
 • UM Kielce ul. Szymanowskiego 6 – Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej,
 • UM Kielce ul. Młoda 28 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji,
 • UM Kielce ul. Strycharska 6 – Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem,
 • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Kielce al. IX Wieków Kielc 3 – Wydz. Finansów i Budżetu,
 • Miejski Zarząd Dróg Kielce ul. Prendowskiej 7

Zwrot opłaty skarbowej

 Zwrot opłaty skarbowej następuje wyłącznie na wniosek podatnika i jest możliwy tylko w niżej wymienionych przypadkach:

 • od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;
 •  od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej winien być skierowany na adres Wydziału Podatków Urzędu Miasta w Kielcach
25-303  Rynek 1,
oraz powinien zawierać następujące informacje:

 • datę i kwotę dokonania opłaty (dowód wpłaty),
 • wskazanie czynności, za którą dokonano wpłaty,
 • w jakim organie złożono wniosek o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Wzory druków stosowanych przy załatwianiu sprawy

Informacje  o sposobie załatwienia sprawy można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu:  41 36 76 212 lub osobiście w pokoju 212 Urzędu Miasta przy Rynek 1.

Akty prawne regulujące zagadnienia opłaty skarbowej

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r.,poz. 1827 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330),
 • Uchwała Nr VII/139/2015 z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej  w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej uchwałą Nr XXXIII/683/2016 z dnia 17 listopada 2016 r., Nr XLV/929/2017 r. z dnia 27 lipca 2017 r. oraz uchwałą Nr XLVIII/1089/2017 z dnia 16 listopada 2017 r.

 


Autor:  Dorota Polak - Dyrektor Wydziału Podatków Osoba publikująca: Monika Olbratowska Wydział Podatków
Data utworzenia:  23 czerwiec 2009 14:36 Data publikacji:  29 grudzień 2017 12:36
Wersja:  5.2