MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

4. PODATKI

PODATKI

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

                                         

FORMULARZE  OBOWIĄZUJĄCE od dnia 1 lipca 2019 r.

                                            OSOBY FIZYCZNE

          KARTA USŁUG 65 (informacje o sposobie załatwienia sprawy) - OSOBY FIZYCZNE

                                             OSOBY PRAWNE

      KARTA USŁUG 66 (informacje o sposobie załatwienia sprawy) - OSOBY PRAWNE

 

FORMULARZE  OBOWIĄZUJĄCE do dnia 30 czerwca 2019 r.

WZORY DRUKÓW STOSOWANYCH PRZY ZAŁATWIANIU SPRAWY do dnia 31 lipca 2019 r.

W roku 2019 obowiązują stawki podatku od nieruchomości określone uchwałą Nr XVI/310/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/681/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,83 zł od 1 m2 powierzchni,


b) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym służących uprawianiu sportów zimowych położonych przy stokach narciarskich - 0,42 zł od 1 m2 powierzchni,


c) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 0,83 zł od 1 m2 powierzchni, z wyjątkiem:

- udzielania świadczeń zdrowotnych na powierzchni powyżej 10 000 m2 – dla których stawka wynosi 0,27 zł od 1 m2 powierzchni,


d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów piekarniczych, cukierniczych na powierzchni do 300 m2 włącznie -0,42 zł od 1 m2 powierzchni,


e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie naprawy obuwia oraz naprawy zegarków - 0,42 zł od 1 m2 powierzchni,


f) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 m2 powierzchni,


g) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,38 zł od 1 m2 powierzchni,


h) położonych na terenie ochrony pośredniej w strefie ochronnej ujęcia wody określonej w załączniku 2 i 2a Rozporządzenia Nr 5/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Kielce-Białogon, gmina Kielce, powiat kielecki ( Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 220, poz. 2610 ), – dla których stawka wynosi 0,06 od 1m2 powierzchni, z wyjątkiem:
- gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
- gruntów pod budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,

i) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r.o rewitalizacji (Dz.U.2018 r., poz. 1398, t.j.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,


b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,


c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym służących uprawianiu sportów zimowych położonych przy stokach narciarskich - 11,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,


d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:

- udzielania świadczeń zdrowotnych na powierzchni powyżej 2 700 m2 - dla których stawka wynosi 1,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,


e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów piekarniczych, cukierniczych na powierzchni do 300 m2 włącznie – 11,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,


f) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie naprawy obuwia oraz naprawy zegarków – 11,15 zł od 1 ha powierzchni użytkowej,


g) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,


h) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;


3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych zmieniona uchwałą Nr XXXIII/681/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.

W latach 2016 - 2018 obowiązywały stawki podatku od nieruchomości określone uchwałą Nr XVI/310/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

W latach 2014-2015 obowiązywały stawki podatku od nieruchomości określone uchwałą Nr XXI/446/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (DO POBRANIA TUTAJ), zmienione uchwałami  Nr LVI/986/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. i Nr XIV/248/2015 z dnia 8 października 2015 r.

 

Formularze obowiązujące w latach 2014 -2015-  do pobrania tutaj

 

PODSTAWOWE DEFINICJE ZWIĄZANE Z PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI:

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

· budynek - to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony  z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

· budowla - to obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

· grunty, budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - to grunty, budynki i budowle lub ich części będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych), chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych,

· działalność gospodarcza - to zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy nie uważa się:

·   działalności rolniczej lub leśnej,

·   wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym  miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5.

 

Podstawę opodatkowania stanowi:

· dla gruntów - powierzchnia,

· dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa, to jest powierzchnia mierzona  po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe,

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

· dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

- wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Jeżeli obowiązek podatkowy dotyczący budowli, powstał w ciągu roku podatkowego – podstawą opodatkowania jest wartość stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli budowla jest przedmiotem umowy leasingu i odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku jej przejęcia przez właściciela, do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej.

Jeżeli od budowli lub ich części, nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych to podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli budowle lub ich części, o których mowa wyżej, zostały ulepszone lub zgodnie  z przepisami o podatkach dochodowych nastąpiła aktualizacja wyceny środków trwałych – podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonano ulepszenia lub aktualizacji wyceny środków trwałych.

 

Podatnicy podatku od nieruchomości

Podatnikami /podmiotami/ podatku od nieruchomości są– osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące:

·  właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

·  posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych (w przypadku gdy przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy ciąży na posiadaczu samoistnym),

·  użytkownikami wieczystymi gruntów,

·  posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

- wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego (najemcy i dzierżawcy lokali użytkowych) z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,

- jest bez tytułu prawnego.

Obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe– ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.

Ponadto jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Jeżeli wyodrębniono własność lokali obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Solidarnej odpowiedzialności nie stosuje się przy współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego- garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem stanowiącym odrębny przedmiot własności. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności.

Nie stosuje się również jeżeli jeden lub kilku współwłaścicieli lub posiadaczy jest zwolnionych od podatku od nieruchomości albo nie podlega temu podatkowi. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach  ( posiadaczach), którzy podlegają podatkowi od nieruchomości oraz nie są zwolnieni od tego podatku, w zakresie odpowiadajacym ich łącznemu udziałowi w prawie własności ( posiadania).

 

Informacje i deklaracje podatkowe

OSOBY FIZYCZNE obowiązane są do składania organowi podatkowemu informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach, sporządzonej  na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub od dnia zaistnienia zdarzenia, np.:

- zmiana sposobu wykorzystania gruntu, budynku lub jego części,

- nabycie lub sprzedaż nieruchomości.

Podatnicy, u których nie wystąpiły żadne zmiany nie mają obowiązku składania corocznie przedmiotowych informacji. Wysokość podatku ustalana jest wówczas  na podstawie danych posiadanych już przez organ podatkowy.

 

OSOBY PRAWNE, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązane są do składania organowi podatkowemu deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzonej na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie do dnia 31-go stycznia każdego roku.

W przypadku powstania obowiązku podatkowego po ww. dacie lub w razie wystąpienia zmian w trakcie roku podatkowego mających wpływ na wysokość opodatkowania, korektę deklaracji należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub od dnia zaistnienia zmiany.

 

Terminy płatności

OSOBY FIZYCZNE

Podatek od nieruchomości płatny jest w czterech ratach do dnia: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego na podstawie otrzymanej decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości lub w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej lub gotówką bez dodatkowych opłat, po okazaniu decyzji podatkowej, w oddziałach ING Bank Śląski S.A. w Kielcach:

- Rynek 1 Urząd Miasta Kielce   ( poniedziałek- środa 7:30 - 17:00, czwartek-piątek 7:30 16:00)

- w siedzibie ING Kielce ul. Silniczna 26               

- w siedzibie ING Kielce ul. Staszica 3                         

- w siedzibie ING Kielce ul. Warszawska 147         

 

 

OSOBY PRAWNE

Podatek płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca a za styczeń- do dnia 31-go stycznia roku podatkowego, na podstawie złożonej deklaracji.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności I raty.

Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Wpłaty dotyczące podatków należy dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub gotówką bez dodatkowych opłat, w oddziałach ING Bank Śląski S.A. w Kielcach.

           

W przypadku składania deklaracji na podatek od nieruchomości pierwszy raz oraz nieposiadania wygenerowanego indywidualnego numeru rachunku bankowego, wpłaty należy dokonywać na konto:

ING Bank Śląski S.A.

84 1050 1461 1000 0023 5322 6174

nr BIC (SWIFT):  INGBPLPW - dla wpłat dokonywanych z rachunków zagranicznych

UWAGA!

  ZMIANY W ZAKRESIE PEŁNOMOCNICTW OD 2016 R.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady i formularze, na których udziela się pełnomocnictwa w sprawach podatkowych.

Obecnie pełnomocnictwa: do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej, szczególne oraz do doręczeń  składane są na formularzach określonych przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Druki pełnomocnictw składanych w postaci papierowej:

 

W przypadku złożenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji przed dniem
1 stycznia 2016 r., nie ma obowiązku ponownego składania pełnomocnictwa według nowego wzoru. Wcześniejsze pełnomocnictwa zachowają moc do czasu ich wygaśnięcia lub odwołania.

Natomiast od 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy umożliwiające udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, które upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej (z wyjątkiem podpisania deklaracji). Pełnomocnictwo ogólne mocodawca obowiązany jest zgłosić w formie elektronicznej do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych.

 

 

Informacje o sposobie załatwienia sprawy można uzyskać w CENTRUM INFORMACJI PODATKOWEJ (osoby fizyczne) w pokoju 53, tel. 41 36 76 053 oraz w pokojach 38 i 44 (osoby prawne), tel. 41 36 76 338 , 41 36 76 044 Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1

 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), uprzejmie informujemy, iż:

 

a)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.
W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych  może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl

b)    podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją procesu ustalenia podatku od nieruchomości,  podatku rolnego lub podatku leśnego,

c)     podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora są odpowiednio ustawy: z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa
z dnia 15 listopada o podatku rolnym lub ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,

d)    przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ustalania ww. podatku, jednak nie dłużej niż przez 10lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszego celu,

e)     przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,

f)     odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem.

g)     w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Autor:  Dorota Polak - Dyrektor Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji Osoba publikująca: Monika Olbratowska Wydział Podatków
Data utworzenia:  8 styczeń 2010 09:54 Data publikacji:  7 sierpień 2019 11:21
Wersja:  17.6