MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO - Zaświadczenie o samodzielności lokali

 
Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Administracji Budowlanej, pokój 132 tel. 41 36 76 132 Rynek 1.

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali.

2.Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub zawiadomienie o zakończeniu budowy.

3.Inwentaryzacja budynku aktualna na dzień składania wniosku.
Sposób realizacji
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego samodzielność lokalu w rozumieniu ustawy o własności lokali.
Opłaty skarbowe
W przypadku zaświadczeń o samodzielności lokali opłata 17 zł. za każdy lokal.

Opłatę skarbową można uiścić gotówką w Oddziale ING Bank Śląski mieszczącym się w siedzibie Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1, oraz w punktach upoważnionych do pobierania opłaty skarbowej, lub przelewem na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Kielce
ING Bank Śląski
38 1050 0099 6450 9000 0000 0000
- dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Podstawa prawna
1.Art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
2.Ustawa z dnia 16.11. 2006 r. o opłacie skarbowej.


Uwagi
Samodzielnym lokalem mieszkalnym w rozumieniu ustawy jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspakajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.


Autor:  Artur Hajdorowicz Osoba publikująca: Sylwia Tomaszewska Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta
Data utworzenia:  29 styczeń 2009 13:45 Data publikacji:  6 czerwiec 2019 14:32
Wersja:  4.0