MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Dialog konkurencyjny Or-III.271.42.2013

Dialog konkurencyjny Or-III.271.42.2013

Zamawiający na stronie: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne udostępnia wzory dokumentów


Kielce: Opracowanie strategicznych dokumentów rozwojowych dla Miasta Kielce i jego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020
Numer ogłoszenia: 354626 - 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013

Kielce: Opracowanie strategicznych dokumentów rozwojowych dla Miasta Kielce i jego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020
Numer ogłoszenia: 354626 - 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Dialog konkurencyjny
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kielce , Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676144, faks 41 3676141; 3676353.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie strategicznych dokumentów rozwojowych dla Miasta Kielce i jego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (Strategia ZIT KOF 2014-2020). 2.Opracowanie Strategii Rozwoju Kielc na lata 2007-2020. Aktualizacja 3.Wykonanie analiz terytorialnych i demograficznych, które wskażą potencjał rozwojowy Kielc i jego obszaru funkcjonalnego, w szczególności w odniesieniu do wyzwań zidentyfikowanych w Strategii Europa 2020. 4.Wskazanie celów rozwojowych oraz priorytetów dla Miasta Kielce i jego obszaru funkcjonalnego. 5.Wykonanie analizy dotyczącej potrzeb inwestycyjnych Miasta Kielce i jego obszaru funkcjonalnego, priorytetyzacja przedsięwzięć oraz zaproponowanie instrumentów inżynierii finansowej. 6.W zakresie prawidłowego zarządzania Strategią ZIT określenie kryteriów i warunków dla podmiotu zarządzającego - Związku ZIT. 7.Zidentyfikowanie kryteriów wyboru przedsięwzięć/projektów wskazanych do realizacji w formule ZIT. 8.Zidentyfikowanie mierników/wskaźników efektów realizacji przedsięwzięć wskazanych do realizacji w formule ZIT. 9.Zidentyfikowanie mierników/wskaźników efektów realizacji strategii rozwoju miasta Kielce. 10.Zidentyfikowanie obszarów interwencji, w ramach których planowana będzie realizacja przedsięwzięć komplementarnych do przedsięwzięć wskazanych do realizacji w formule ZIT, o finansowanie których Miasto Kielce i/lub Związek ZIT będzie się ubiegał z innych źródeł. 11.Wskazanie w dokumentach planu finansowego oraz systemu wdrażania celów rozwojowych. 12.Opracowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko zarówno dla Strategii ZIT jak również dla Strategii rozwoju Kielc, w sytuacji gdy zachodzi taka konieczność. 13.Przeprowadzenie konsultacji społecznych w trakcie przygotowania dokumentów oraz po ich opracowaniu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.22.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał: a) minimum dwa dokumenty strategiczne dla jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze których w każdej zamieszkuje nie mniej niż 100 tys. osób (np. strategia rozwoju miasta, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego), b) minimum 1 Prognozę oddziaływania na środowisko dla miejskich dokumentów strategicznych, c) minimum 3 badania opinii społecznej, w tym 1 dla miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. osób w zakresie dokumentów strategicznych. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokumentu wymienionego w pkt III.4.1) niniejszego ogłoszenia (wykaz wykonanych głównych usług wraz z dowodami należytego wykonania). 1.Dowodami, o których mowa powyżej są: 1) poświadczenie, 2) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1); 2. Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w ppkt 1), może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zadąć zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817);

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, iż dysponuje co najmniej jedną osobą posiadająca stopień naukowy w dziedzinie nauk ekonomicznych lub humanistycznych lub nauk o ziemi lub nauk technicznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 08.08.2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych - Dz. U. nr 179, poz. 1065), która w okresie po 2004 r. samodzielnie lub w zespole autorskim wykonała opracowanie dwóch dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze których w każdej zamieszkuje nie mniej niż 100 tys. osób (np. strategia rozwoju miasta, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego). Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokumentu wymienionego w pkt III.4.1) niniejszego ogłoszenia (wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia)

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wymagana forma dokumentu - oryginał. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do podpisania wniosku nie wynika ze złożonego wraz z wnioskiem odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. Wymagana forma dokumentu - oryginał.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: dialog konkurencyjny.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 3.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Zamawiający zaprosi do dialogu 3 Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie równa lub mniejsza niż 3, Zamawiający zaprosi do dialogu wszystkich Wykonawców spełniających te warunki. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału będzie większa niż 3, do dialogu zostaną zaproszeni Wykonawcy wyłonieni w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny, tzn. którzy otrzymają kolejno najwyższe oceny, w wyniku czego powstanie lista rankingowa wg poniższych zasad w zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia: 1) Do dialogu zostanie zaproszonych tych trzech wykonawców, którzy uzyskają największą ilość punktów tj. za każde dodatkowe opracowanie ponad wymagane jako warunek udziału w postępowaniu opisane: w pkt III.3.2) lit. a) ogłoszenia - przyznane będą 2 punkty; w pkt III.3.2) lit. b) ogłoszenia - przyznany będzie 1 punkt; w pkt III.3.2) lit. c) ogłoszenia - przyznany będzie 1 punkt. 2) W przypadku, gdy taką samą ilość punktów uzyska więcej niż 3 wykonawców, do dialogu zostaną zaproszeni ci 3 Wykonawcy, u których zsumowana wartość wszystkich opracowań spełniających wymagania Zamawiającego będzie największa. Wykonawcę niezaproszonego do dialogu traktuje się jak wykluczonego z postępowania.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena

·         2 - Koncepcja

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Zamawiający na stronie: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne udostępnia wzory dokumentów
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja zostanie przekazana tym Wykonawcom, którzy będą zaproszeni do składania ofert.

IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: W ramach Dialogu Konkurencyjnego Zamawiający oczekuje: A. Cel główny: Ustalenie zakresu i etapowania prac oraz określenie ostatecznych celów cząstkowych dla realizacji dokumentów strategicznych dla Miasta Kielce i jego obszaru funkcjonalnego. B. Cele cząstkowe: Wstępnie zamawiający przewiduje następujące cele cząstkowe: Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (Strategia ZIT KOF 2014-2020); Opracowanie Strategii Rozwoju Kielc na lata 2007-2020. Aktualizacja. Strategia dostępna na stronie internetowej www.um.kielce.pl/programy-i-akcje; Wykonanie analiz terytorialnych i demograficznych, które wskażą potencjał rozwojowy Kielc i jego obszaru funkcjonalnego, w szczególności w odniesieniu do wyzwań zidentyfikowanych w Strategii Europa 2020; Wskazanie celów rozwojowych oraz priorytetów dla Miasta Kielce i jego obszaru funkcjonalnego; Wykonanie analizy dotyczącej potrzeb inwestycyjnych Miasta Kielce i jego obszaru funkcjonalnego, priorytetyzacja przedsięwzięć oraz zaproponowanie instrumentów inżynierii finansowej; W zakresie prawidłowego zarządzania Strategią ZIT określenie kryteriów i warunków dla podmiotu zarządzającego - Związku ZIT; Zidentyfikowanie kryteriów wyboru przedsięwzięć/projektów wskazanych do realizacji w formule ZIT Zidentyfikowanie mierników/wskaźników efektów realizacji przedsięwzięć wskazanych do realizacji w formule ZIT Zidentyfikowanie mierników/wskaźników efektów realizacji strategii rozwoju miasta Kielce; Zidentyfikowanie obszarów interwencji, w ramach których planowana będzie realizacja przedsięwzięć komplementarnych do przedsięwzięć wskazanych do realizacji w formule ZIT, o finansowanie których Miasto Kielce i/lub Związek ZIT będzie się ubiegał z innych źródeł; Wskazanie w dokumentach planu finansowego oraz systemu wdrażania celów rozwojowych; Opracowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko zarówno dla Strategii ZIT jak również dla Strategii rozwoju Kielc, w sytuacji gdy zachodzi taka konieczność; Przeprowadzenie konsultacji społecznych w trakcie przygotowania dokumentów oraz po ich opracowaniu. Zamawiający w szczególności oczekuję, że opracowane dokumenty strategiczne będą zawierać systemowe rozwiązania dotyczące następujących kluczowych zagadnień: zintegrowanego sytemu transportu publicznego, energooszczędnych struktur przestrzennych (zwarte miasto, efektywne systemy sieci infrastruktury technicznej i gospodarki komunalnej), rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej na całym obszarze KOF, spójnego systemu inwestycyjnego, szczególnie w zakresie infrastruktury drogowej i komunalnej, zintegrowanego i spójnego zarządzania zasobami przyrodniczymi, wodnymi, uspójnienia z planami zagospodarowania przestrzennego na styku jednostek administracyjnych, współpracy z innymi obszarami metropolitalnymi, oraz prowadzenia sytemu monitoringu danych przestrzennych, tworzenie baz danych przestrzennych i środowiskowych, zarządzania zasobami kulturowymi połączonego z inwentaryzacją zasobów dziedzictwa kulturowego. Ponadto zamawiający oczekuje, aby opracowane dokumenty były spójne z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla (tzn. wspólnotowymi, krajowymi i regionalnymi), jak również aby uwzględniały uwarunkowania zawarte w lokalnych strategiach jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

IV.4.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Zamawiający nie przewiduje przyznawania Wykonawcom nagród, o których mowa w art. 60 c ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, Biuro Obsługi Interesantów (parter od strony Rynku).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2.Wniosek oraz załączniki do wniosku muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny wniosków Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 3.Wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie, która musi być opatrzona: czytelną pieczęcią lub adnotacją zawierającą nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i dokładny adres z numerem telefonu i faksu, oznaczeniem Zamawiającego: Gmina Kielce, siedziba: Urząd Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, napisem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na opracowanie strategicznych dokumentów rozwojowych dla Miasta Kielce i jego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020. 4.Do wniosku winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym ogłoszeniu w pkt III. 4) oraz pkt III. 6) - o ile dotyczy. Wymagane dokumenty należy złożyć na adres Zamawiającego wskazany w pkt IV.4.4). Wniosek i załączniki do wniosku będące oświadczeniem Wykonawcy, muszą być złożone w oryginale i podpisane przez Wykonawcę. 5.Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 6.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 Pzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, natomiast każdy z osobna musi spełniać warunek o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. Każdy z wykonawców występujących wspólnie składa oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym ogłoszeniu w pkt III.4.2), pkt III.4.3) - o ile dotyczy oraz w pkt III.6) ppkt 3 - o ile dotyczy. Pozostałe oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt III. 4. 1) i pkt III.6) ppkt 1,2,4 - o ile dotyczy - wykonawcy składają łącznie. 7.W przypadku wykonawców występujących wspólnie oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. podmiotów które zobowiążą się do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub ten podmiot. 8.Pisemne zobowiązanie innego podmiotu (będące oświadczeniem tego podmiotu) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, musi być złożone w oryginale. 9.Zaleca się złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jak i załączników, na formularzach przygotowanych przez Zamawiającego. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne. Zamawiający dopuszcza złożenie wniosku i załączników na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego. 10.W przypadku, gdy jakakolwiek wartość wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, Wykonawca jest zobowiązany dokonać przeliczenia podanych kwot z waluty obcej na ich równowartość w PLN po średnim kursie NBP obowiązującym w dniu zamieszczenia niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - wykazując wartość w PLN. 11.W przypadku, gdy informacje zawarte we wniosku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron). 12.Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony - po upływie terminu składania wniosków - jest forma pisemna lub fax: 41 36-76-353, 41 36-76-141. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp). W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 13.Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym nie przewiduje się udzielania wyjaśnień dotyczących ogłoszenia o zamówieniu. 14.Zgodnie z art. 60 e ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert dokonać zmiany wymagań będących przedmiotem dialogu.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
 

Autor:  Agnieszka Rylska-Kowalczyk Osoba publikująca: Maria Lech-Bielecka
Data utworzenia:  3 wrzesień 2013 09:28 Data publikacji:  3 wrzesień 2013 09:28
Wersja:  1.0