MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Asysta techniczna oprogramowania ...

Kielce: Asysta techniczna oprogramowania ...

Kielce: Asysta techniczna oprogramowania do zarządzania i audytu komputerów
Numer ogłoszenia: 220745 - 2009; data zamieszczenia: 25.11.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Asysta techniczna oprogramowania do zarządzania i audytu komputerów
Numer ogłoszenia: 220745 - 2009; data zamieszczenia: 25.11.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Asysta techniczna oprogramowania do zarządzania i audytu komputerów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Asysta techniczna oprogramowania do zarządzania i audytu komputerów: PCinfo MagicEYE wersja 7.0 Professional w polskiej wersji językowej (600 licencji typu klient + 4 licencje typu desktop), użytkowanego przez Zamawiającego na podstawie udzielonej przez Wykonawcę (Umową nr 28/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r.) bezterminowej licencji. W zakresie usługi asysty technicznej oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest: a) dostarczać nowe wersje oprogramowania PCinfo MagicEYE wersja Professional zawierające uaktualnienia i rozszerzenia wynikające z rozwoju aplikacji (min. 1 upgrade w ciągu roku) oraz update bazy danych identyfikowanych programów do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. b) do udzielania przez specjalistów systemu PCinfo MagicEYE porad i konsultacji poprzez kontakt telefoniczny z ośrodkiem serwisowym w Ludgerovicach w dniach roboczych w godzinach 8:00-16:00 pod nr tel.: +48 22 389 77 97 lub +420 596 133 232 lub pocztą elektroniczną. c) do przyjazdu na wezwanie do siedziby Zamawiającego po wykupieniu dodatkowych godzin wsparcia technicznego po cenach preferencyjnych z 20% zniżką (zgodnie z cennikiem usług dodatkowych umieszczonym w załączniku nr 1 do umowy. d) do udzielania 50% zniżki na seminarium w przypadku chęci uczestnictwa w nim przez Zamawiającego..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.25.00.00-2.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 19672.13 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• FairNet spol. s r.o. Spółka prawa czeskiego, Lipova 1105/55, 747 14 Ludgerovice, kraj/woj. Czechy.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 16000.00
• Oferta z najniższą ceną: 16000.00 oferta z najwyższą ceną: 16000.00
• Waluta: PLN.


Autor:  Tomasz Linczowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  25 listopad 2009 14:12 Data publikacji:  25 listopad 2009 14:12
Wersja:  1.0