MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Dostawa komputerowego oprogramowania antywirusowego

Kielce: Dostawa komputerowego oprogramowania antywirusowego

Kielce: Dostawa komputerowego oprogramowania antywirusowego
Numer ogłoszenia: 227479 - 2010; data zamieszczenia: 23.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 199829 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 199829-2010 z dnia 2010-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania antywirusowego: 1. Oprogramowanie firmy ESET dla systemów Windows XP/Vista/7 oraz Windows Server 2003/2008: ESET NOD32 Antivirus Business Edition Suite - dla 650 użytkowników z roczną...
Termin składania ofert: 2010-08-04


Kielce: Dostawa komputerowego oprogramowania antywirusowego
Numer ogłoszenia: 227479 - 2010; data zamieszczenia: 23.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 199829 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa komputerowego oprogramowania antywirusowego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania antywirusowego: 1) Oprogramowanie firmy ESET dla systemów Windows XP/Vista/7 oraz Windows Server 2003/2008: ESET NOD32 Antivirus Business Edition Suite - dla 650 użytkowników z roczną kontynuacją serwisu wersji korporacyjnej od dnia 24.08.2010 r. 2) Oprogramowanie firmy ESET dla systemów Windows XP/Vista/7: ESET Smart Security Business Edition Suite - dla 50 użytkowników z rocznym serwisem wersji korporacyjnej od dnia 24.08.2010 r. Do wymienionego w punktach 1 i 2 oprogramowania wymagane jest dostarczenie: - kompletu nośników w postaci płyt CD lub DVD zawierającego oprogramowanie w wersji instalacyjnej, - certyfikatu licencji oprogramowania zawierającego identyfikatory i hasła umożliwiające korzystanie z aktualizacji oprogramowania i sygnatur wirusów udostępnianych przez producenta na jego stronie internetowej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.76.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.08.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• MARKEN SYSTEMY ANTYWIRUSOWE Marek Markowski, ul. Śląska 51/1, 81-304 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24180,33 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 27879,44
• Oferta z najniższą ceną: 27879,44 / Oferta z najwyższą ceną: 35845,00
• Waluta: PLN.


Autor:  Stanisław Grosicki Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  24 sierpień 2010 08:58 Data publikacji:  24 sierpień 2010 08:58
Wersja:  1.0