MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ...

Kielce: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ...

Kielce: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i telefaksów oraz akcesoriów do komputerów
Numer ogłoszenia: 171799 - 2010; data zamieszczenia: 30.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i telefaksów oraz akcesoriów do komputerów
Numer ogłoszenia: 171799 - 2010; data zamieszczenia: 30.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce , Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl/pl/zoum_strona_glowna/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i telefaksów oraz akcesoriów do komputerów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: a) dostawa do siedziby Zamawiającego akcesoriów komputerowych oraz tonerów, atramentów, taśm barwiących i bębnów do drukarek komputerowych, ploterów i telefaksów tzn. materiałów eksploatacyjnych wyprodukowanych przez producenta danego urządzenia i wymaganych zgodnie z instrukcjami użytkowania i warunkami gwarancji dla poszczególnych urządzeń, b) Zamawiający wymaga, aby towar będący przedmiotem dostawy był fabrycznie nowy (nie regenerowany, tzn. wyprodukowany z całkowicie nowych elementów). - taśmy, tonery i atramenty muszą być w oryginalnym opakowaniu producenta danego urządzenia, z widocznym numerem katalogowym wskazującym typ i model urządzenia do którego są przeznaczone. - pozostałe materiały muszą być w opakowaniach oryginalnie zamkniętych. Wymagany minimalny okres przydatności do użycia materiałów eksploatacyjnych określa się na grudzień 2011 r. c) Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego, to znaczy innego niż podany w załączniku nr 6 do SIWZ, pod warunkiem, iż zaoferowany asortyment będzie wytwarzany w systemie zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001:2000 (wymagane załączenie do oferty stosownych dokumentów) i będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby towar będący przedmiotem dostawy był fabrycznie nowy - nie regenerowany, tzn. wyprodukowany z całkowicie nowych elementów (nie dopuszcza się tonerów napełnianych) dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta, z widocznym numerem katalogowym wskazującym typ i model urządzenia, do którego jest przeznaczony. Ponadto Wykonawca wykaże, iż użycie oferowanych przez niego produktów równoważnych nie powoduje utraty gwarancji producenta urządzenia. W przypadku oferowania produktów równoważnych Zamawiający wymaga załączenia do oferty: 1) kserokopii certyfikatu ISO 9001:200 na system wytwarzania produktów, 2) kserokopii certyfikatów 14001 na system zarządzania producenta towaru, 3) kserokopii wyników testów jakościowych i wydajnościowych przeprowadzonych według standardu ISO/IEC 19752, 4) oświadczenia, iż dostarczany przez niego towar będzie fabrycznie nowy (tzn. nie dopuszcza się tonerów i atramentów napełnianych), 5) kserokopii dokumentu wystawionego przez producenta sprzętu zaświadczającego, iż stosowanie oferowanego produktu nie powoduje utraty gwarancji producenta danego urządzenia. - na każdy produkt przedstawiony w ofercie w przypadku oferowania produktów równoważnych. Szczegółowy opis i zakres zamówienia określa zał. Nr 6 do SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.23.40.00-8, 30.23.72.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie tj. wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 2 dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia tj. dostaw w zakresie materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń komputerowych o wartości co najmniej 150 000,00 zł. każda. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów o których mowa w rozdziale X SIWZ, według formuły: spełnia - nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w zał. Nr 1 do SIWZ Wymagana forma dokumentu - oryginał. 2. Pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, określające jego zakres - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Wykonawców występujących wspólnie. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium - zgodnie z opisem w rozdz. XIII SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/pl/zoum_strona_glowna/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. nr 112.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2010 godzina 11:00, miejsce: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. nr 106 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Autor:  Paweł Kozłowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  30 czerwiec 2010 15:13 Data publikacji:  11 styczeń 2011 10:47
Wersja:  1.1