MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Kielce: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Kielce: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Numer ogłoszenia: 205503 - 2012; data zamieszczenia: 26.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 181373 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 181373-2012 z dnia 2012-08-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego tonerów do drukarek komputerowych oraz bębnów światłoczułych do drukarek komputerowych tzn. materiałów eksploatacyjnych wyprodukowanych zgodnie z instrukcjami użytkowania i...
Termin składania ofert: 2012-08-31

Kielce: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Numer ogłoszenia: 205503 - 2012; data zamieszczenia: 26.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 181373 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 181373-2012 z dnia 2012-08-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego tonerów do drukarek komputerowych oraz bębnów światłoczułych do drukarek komputerowych tzn. materiałów eksploatacyjnych wyprodukowanych zgodnie z instrukcjami użytkowania i...
Termin składania ofert: 2012-08-31


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676406, faks 41 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego tonerów do drukarek komputerowych oraz bębnów światłoczułych do drukarek komputerowych tzn. materiałów eksploatacyjnych wyprodukowanych zgodnie z instrukcjami użytkowania i warunkami gwarancji dla poszczególnych urządzeń. Zamawiający wymaga, aby towar będący przedmiotem dostawy był fabrycznie nowy - nieregenerowany, tzn. tonery i bębny światłoczułe muszą być w oryginalnym opakowaniu z widocznym numerem katalogowym wskazującym typ i model urządzenia, do którego są przeznaczone.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.12.43.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• WASKO S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 74907,00
• Oferta z najniższą ceną: 74907,00 / Oferta z najwyższą ceną: 105374,00
• Waluta: PLN.


Autor:  Łukasz Korona Osoba publikująca: Łukasz Korona
Data utworzenia:  27 wrzesień 2012 10:59 Data publikacji:  27 wrzesień 2012 10:59
Wersja:  1.0