MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Dostawa oprogramowania dla obsługi i ...

Kielce: Dostawa oprogramowania dla obsługi i ...

Kielce: Dostawa oprogramowania dla obsługi i zarządzania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym
Numer ogłoszenia: 145257 - 2012; data zamieszczenia: 04.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 131831 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 131831-2012 z dnia 2012-06-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania dla obsługi i zarządzania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Miasta Kielce z obsługą Zespołu Uzgadniania...
Termin składania ofert: 2012-06-26Kielce: Dostawa oprogramowania dla obsługi i zarządzania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym

Numer ogłoszenia: 145257 - 2012; data zamieszczenia: 04.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 131831 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676406, faks 41 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oprogramowania dla obsługi i zarządzania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania dla obsługi i zarządzania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Miasta Kielce z obsługą Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz udostępniania danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z obsługą prac geodezyjnych i kartograficznych oraz obsługą KERG, ZUDP przez Internet i Intranet.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.92.00.00-3, 72.26.30.00-6, 72.26.70.00-4, 72.30.00.00-8.

 

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• SYSTHERM INFO Sp. z o. o., ul. Złotowska 27, 60-189 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97560,98 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 121647,00
• Oferta z najniższą ceną: 121647,00 / Oferta z najwyższą ceną: 121647,00
• Waluta: PLN.


Autor:  Paweł Kozłowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  4 lipiec 2012 14:40 Data publikacji:  4 lipiec 2012 14:40
Wersja:  1.0