MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego

Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego
Numer ogłoszenia: 37385 - 2016; data zamieszczenia: 11.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 30137-2016 z dnia 2016-03-23 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji graficznych (komputer + monitor) - 2 komplety, fabrycznie nowych (rok produkcji 2016) pochodzących z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie Polski o wymaganych parametrach....
Termin składania ofert: 2016-03-31


Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego
Numer ogłoszenia: 37385 - 2016; data zamieszczenia: 11.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 30137 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676406, faks 41 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji graficznych (komputer + monitor) - 2 komplety, fabrycznie nowych (rok produkcji 2016) pochodzących z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie Polski o wymaganych parametrach..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.40.00-2, 30.23.13.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.04.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• ITECH Sp. z o.o., ul. Planty 4, 25-502 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14634,15 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 17835,00
• Oferta z najniższą ceną: 17835,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17835,00
• Waluta: PLN .


Autor:  Stanisław Grosicki Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  11 kwiecień 2016 14:57 Data publikacji:  11 kwiecień 2016 14:57
Wersja:  1.0