MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego

Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego

Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Kielce i Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce
Numer ogłoszenia: 81108 - 2009; data zamieszczenia: 27.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Kielce i Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce
Numer ogłoszenia: 81108 - 2009; data zamieszczenia: 27.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce , Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Kielce i Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Kielce i Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce tj.: 1) Serwer - 2 szt. 2) Zestaw komputerowy z monitorem ciekłokrystalicznym TFT (19) - 100 szt. 3) Drukarka laserowa monochromatyczna sieciowa A4 - 25 - szt. 4) Drukarka laserowa monochromatyczna sieciowa A3 - 1 szt. 5) Drukarka atramentowa kolorowa sieciowa A3 - 1 szt. 6) Drukarka atramentowa kolorowa sieciowa A4 - 10 szt. 7) Skaner A3 - 10 szt. 8) Terminal sieciowy 10 szt..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.14.00-5, 30.21.30.00-5, 30.23.13.00-0, 30.23.21.10-8, 30.23.21.30-4, 30.21.61.10-0, 30.23.11.00-8.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 12.000,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do udziału w licytacji elektronicznej zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy: 1.Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 Pzp 2.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp 3.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.: - zrealizowali lub realizują (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy sprzętu komputerowego w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia i wartości min. 300 000,00 zł każda. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu - wymienione w pkt. 10 ogólnych warunków licytacji. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9 ogólnych warunków licytacji, należy złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz następujące oświadczenia i dokumenty: 1.Oświadczenie o zleceniu/nie zleceniu części zamówienia podwykonawcom - zał. Nr 2 do ogólnych warunków licytacji. Wymagana forma dokumentu - oryginał. 2.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp - zał. Nr 3 do ogólnych warunków licytacji. Wymagana forma dokumentu - oryginał. 3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do licytacji). Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę 4.Oświadczenie o loginie - zał. Nr 5 do ogólnych warunków licytacji Wymagana forma dokumentu - oryginał. 5.Wykaz wykonanych (wykonywanych) w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie dostaw - minimum dwóch w zakresie przedmiotu zamówienia i o wartości co najmniej 300 000,00 zł każda - zał. Nr 7 do ogólnych warunków licytacji. Wymagana forma dokumentu - oryginał. 6.Wypełniony formularz ofertowy - zał. Nr 8 do ogólnych warunków licytacji. Wymagana forma dokumentu - oryginał. 7. Dokument potwierdzający wniesienie wadium - zgodnie z opisem w pkt. 17 ogólnych warunków licytacji. Wymagana forma dokumentu - oryginał. 8. W przypadku podmiotów występujących wspólnie - umowę regulującą współpracę tych podmiotów. 9.Pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, określające jego zakres - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: http://licytacje.uzp.gov.pl
IV.3.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: www.um.kielce.pl/pl/zoum_strona_glowna/
IV.3.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: W licytacji mogą brać udział Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Wykonawcy nie zarejestrowani przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji dokonują rejestracji na stronie platformy UZP. Wykonawcy składają wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji informacjie o swoim LOGIN-ie. Wykonawcy dopuszczeni przez Zamawiającego do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert, a ich LOGIN-y przypisane do licytacji prowadzonej na platformie. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu można uzyskać pod następującym nr tel.: (022) 632-28-84 Wymagania techniczne urządzeń informatycznych warunkujące udział w postępowaniu: - komputer klasy PC, - system operacyjny Windows/Linux, - przeglądarka internetowa Internet Explorer 6,0 lub wyższa, lub Firefox 2,0 lub wyższa..
IV.3.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Cena wywoławcza: 511 000,00 zł (brutto) Minimalny krok postąpienia: 1 000,00 zł (brutto) W czasie trwania licytacji Wykonawcy, którzy otrzymali LOGIN-y i zostali zgłoszeni przez Zamawiającego do systemu licytacyjnego, składają za pośrednictwem Internetu swoje oferty cenowe za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej: http://licytacje.uzp.gov.pl. W celu złożenia postąpienia Wykonawca winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk (lista postąpień), a następnie znajdujący się na dole przycisk (złóż postąpienie). W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać proponowaną cenę oferty i nacisnąć przycisk (złóż). Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą..
IV.3.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

etap nr czas trwania etapu
1 Licytacja kończy się w ciągu 10 minut jeżeli od złożenia najkorzystniejszej oferty, żaden z Wykonawców nie złoży korzystniejszego postąpienia, lub gdy w okresie 10 minut od otwarcia licytacji nie zostanie złożona żadna oferta.
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu? tak.
IV.3.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 06.04.2009 godzina 11:00, miejsce: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. nr 106 (sekretariat).
IV.3.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin otwarcia licytacji: 15. 04. 2009 r. godz. 11.00..
Termin zamknięcia licytacji elektronicznej: Zamknięcie licytacji elektronicznej następuje z upływem czasu trwania licytacji, zgodnie z punktem IV.3.10)..
Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Licytacja kończy się w ciągu 10 minut jeżeli od złożenia najkorzystniejszej oferty, żaden z Wykonawców nie złoży korzystniejszego postąpienia, lub gdy w okresie 10 minut od otwarcia licytacji nie zostanie złożona żadna oferta..
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości odpowiadającej wartości wadium lecz nie większej niż 5% ceny ofertowej. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem. Wykonawcy wspólnie ubiegający sie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia. Zabezpieczenie może być wniesione w następującej postaci: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału. Każda forma zabezpieczenia musi gwarantować natychmiastową i bezwarunkową jego wypłatę na pisemne żądanie Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta /poręczyciela Zamawiający zwraca zabezpieczenia niezwłocznie po zrealizowaniu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane umowy.


Autor:  Stanisław Grosicki Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  27 marzec 2009 14:27 Data publikacji:  23 kwiecień 2009 12:33
Wersja:  1.1