MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Remont chodnika przed budynkiem UM Kielce ...

Kielce: Remont chodnika przed budynkiem UM Kielce ...

Kielce: Remont chodnika przed budynkiem UM Kielce od strony parkingu wielopoziomowego
Numer ogłoszenia: 149859 - 2009; data zamieszczenia: 07.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Remont chodnika przed budynkiem UM Kielce od strony parkingu wielopoziomowego
Numer ogłoszenia: 149859 - 2009; data zamieszczenia: 07.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce , Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodnika przed budynkiem UM Kielce od strony parkingu wielopoziomowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu chodnika przed budynkiem UM ul. Rynek 1 od strony wejścia od strony zachodniej (Pl. Konstytucji 3-go Maja): 1) Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej, 2) Wyburzenie istniejącego muru oporowego, 3) Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej, 4) Dostawa i montaż masztów flagowych, 5) Dostawa i montaż donic kwiatowych. 2. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: 1) kosztorys ślepy z przedmiarem robót, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ, 2) wzór umowy, stanowiący załącznik Nr 4 do SIWZ. 3. Prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ oraz wzorem umowy..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.60-9, 45.00.00.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Jeżeli wadium wpłacane jest w pieniądzu, termin zachowany jest tylko wtedy, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem/operacja bezgotówkowa/ na konto: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Regionalny w Kielcach Nr 79 2030 0045 1110 0000 0027 3290. z dopiskiem: Wadium na remont chodnika przed budynkiem UM Kielce od strony parkingu wielopoziomowego Wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego. 7. Zwrot wadium nastąpi na warunkach określonych w art. 46 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania lub których oferty zostały odrzucone, a którym zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) w odpowiedzi na wezwanie, nie złoży oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie wymagań oferowanych dostaw-usług-robót budowlanych, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10. Gwarancja/poręczenie, stanowiąca formę wniesienia wadium, musi spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy): - ustalać beneficjenta, tj. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, - określać kwotę gwarantowaną w złotych - w wysokości określonej w SIWZ, - określać termin ważności - nie krótszy niż okres związania ofertą wynikający z SIWZ, - podawać przedmiot gwarancji/poręczenia - wynikający z SIWZ, - gwarantować wypłatę w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy, na każde żądanie. 11. Gwarancja/poręczenie nie mogą zawierać jakichkolwiek zapisów ograniczających zakres odpowiedzialności gwaranta.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 Pzp 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min 1 robotę budowlaną odpowiadającą swym rodzajem przedmiotowi zamówieni tj. wykonanie/remont nawierzchni dróg z kostki brukowej, o wartości co najmniej 50 000 zł każda, z potwierdzeniem należytego ich wykonania. b) min. 1 osobą w roli kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania budową lub robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej. c) udokumentują, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: - posiadają lub zawrą przed podpisaniem umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (obejmujące przedmiot zamówienia), na okres realizacji zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty o których mowa w rozdziale X SIWZ. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie określonej w rozdz. XV i terminie wskazanym w rozdz. XVI SIWZ oświadczenia i dokumenty: 1. Wypełniony formularz: a) ofertowy - zał. Nr 1 do SIWZ . Wymagana forma dokumentu - oryginał. b) oświadczenia o zleceniu/nie zleceniu części zamówienia podwykonawcom - zał. Nr 2 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu - oryginał. c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zał. Nr 3 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu - oryginał. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę. 3. Wykaz wykonanych robót budowlanych, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania - zgodnie z opisem w rozdz. VIII pkt. 3a, wg zał. Nr 6. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie Wymagana forma dokumentów: - wykaz - oryginał - dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę. 4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - zgodnie z opisem w rozdz. VIII pkt. 3b, wg zał. Nr 7. Do wykazu należy dołączyć kopie uprawnień budowlanych wraz z dokumentem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Wymagana forma dokumentów: -wykaz i pisemne zobowiązanie - oryginał -dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia budowlane i przynależność do Izby Samorządu Zawodowego - kopia poświadczona przez Wykonawcę. 5. Polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej lub oświadczenie, że zawrze przed podpisaniem umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość nie mniejszą niż 100 000. zł. Oświadczenie - zał. Nr 8. Wymagana forma dokumentu: - polisa- oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę lub - oświadczenie- oryginał. 6. Pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, określające jego zakres - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia , określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 8. Dokument potwierdzający wniesienie wadium 9. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. UWAGA: Oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy , usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu , w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/pl/zoum_strona_glowna/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. nr 112.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.09.2009 godzina 11:00, miejsce: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, po. nr 106 (sekretariat).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Autor:  Tomasz Linczowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  8 wrzesień 2009 08:48 Data publikacji:  17 listopad 2009 09:10
Wersja:  1.1