MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Remont zespołu wolnostojących garaży Urzędu Miasta

Kielce: Remont zespołu wolnostojących garaży Urzędu Miasta

Kielce: Remont zespołu wolnostojących garaży Urzędu Miasta z wymianą bram garażowych i pokrycia dachu przy ul. Strycharskiej 6
Numer ogłoszenia: 97275 - 2009; data zamieszczenia: 23.06.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 151748-2009 z dnia 2009-05-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót remontowo-budowlanych zespołu 10 garaży wolnostojących, a w szczególności: 1. Elewacja: 1.1. usunięcie starych powłok malarskich, 1.2. wykonanie gruntowania, zabezpieczenia i...
Termin składania ofert: 2009-06-05

Kielce: Remont zespołu wolnostojących garaży Urzędu Miasta z wymianą bram garażowych i pokrycia dachu przy ul. Strycharskiej 6
Numer ogłoszenia: 97275 - 2009; data zamieszczenia: 23.06.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 151748 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont zespołu wolnostojących garaży Urzędu Miasta z wymianą bram garażowych i pokrycia dachu przy ul. Strycharskiej 6.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót remontowo-budowlanych zespołu 10 garaży wolnostojących, a w szczególności: 1. Elewacja: 1.1. usunięcie starych powłok malarskich, 1.2. wykonanie gruntowania, zabezpieczenia i wzmocnienia podłoża elewacji, 1.3. przecieranie istniejących tynków, 1.4. wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego, 1.5. wymiana bram garażowych. 2. Dach: 2.1. rozebranie pokrycia dachowego papy, 2.2. demontaż obróbek blacharskich rynien i rur spustowych, 2.3. wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, 2.4. wykonanie orynnowania i obróbek blacharskich. 3. Roboty wewnętrzne: 3.1. wymiana posadzek betonowych, 3.2. wykonanie obramowań i przekryć kanałów obsługowych, 3.3. usunięcie starych powłok malarskich ścian i sufitów, 3.4. przygotowanie powierzchni tynków pod roboty malarskie, 3.5. gruntowanie i dwukrotne malowanie tynków farbami emulsyjnymi. 4. Instalacja elektryczna zalicznikowa w czterech garażach: 4.1. Demontaż istniejącej instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych, 4.2. Wykonanie instalacji oświetleniowej, 4.3. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych. 1) Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: a) kosztorys ślepy z przedmiarem robót, stanowiący zał. Nr 9 do SIWZ, b) wzór umowy, stanowiący zał. Nr 4 do SIWZ. 2) Prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ oraz wzorem umowy..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.90-4.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 79339.64 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.06.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Firma Remontowo-Budowlana MAXIMUS-DOM, Paweł Gliszczyński, ul. 1-go Maja 191, 25-655 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 45197.89
• Oferta z najniższą ceną: 45197.89 oferta z najwyższą ceną: 75162.90
• Waluta: PLN.


Autor:  Tomasz Linczowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  24 czerwiec 2009 12:02 Data publikacji:  24 czerwiec 2009 12:02
Wersja:  1.0