MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) dla Miasta Kielce

Kielce: Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) dla Miasta Kielce

Kielce: Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) dla Miasta Kielce
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Numer ogłoszenia w BZP: 313975-2010; data zamieszczenia: 05. 11. 2010 r.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Kielce: Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) dla Miasta Kielce
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Numer ogłoszenia w BZP: 313975-2010; data zamieszczenia: 05. 11. 2010 r.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce
25-659 Kielce, ul. Strycharska 6
Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl/pl/zoum_strona_glowna
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) dla Miasta Kielce.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie Miasta Kielce o:
1) moduł wspomagania realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami. Moduł powinien umożliwiać m.in. gromadzenie informacji w bazie danych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej z odniesieniem przestrzennym, generowanie raportów i sprawozdań na potrzeby Planu Gospodarki Odpadami. W ramach prac należy przeprowadzić migrację danych z funkcjonującej obecnie Bazy Danych o Środowisku.
2) moduł kompleksowo wspierający pracę Referatu Geodezji i Kartografii Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Kielce. Moduł powinien wspierać następujące procedury administracyjne: Wydanie wypisu i wyrysu (nr rej. 74100, 74101, 74102), Wydanie decyzji ewidencyjnej – połączenie działek (nr rej. 74103), Wydanie decyzji ewidencyjnej – władanie (nr rej. 74103), Wydanie decyzji ewidencyjnej – zmiana ewidencji (nr rej. 74103), Korespondencja (nr rej. 74104), Zmiany (nr rej. 7410), Udostępnianie danych dla rzeczoznawców (nr 74109), Wydanie decyzji podziałowej (nr rej. 74301), Rozgraniczenie nieruchomości (nr rej. 74300), Nadanie numeru porządkowego (nr rej. 7411), Opłaty, Karta pracy.
3) moduł Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB), który będzie kompleksowo wspierał realizację zadań w PINB oraz umożliwiał współpracę z komórkami Urzędu Miasta Kielce (np. Wydziałem Ochrony Środowiska, Wydziałem Architektury i Urbanistyki, Wydziałem Podatków) w ramach procedur administracyjnych (np. wydawaniem pozwolenia na budowę). Moduł powinien wspierać następujące procedury administracyjne w PINB: Inspekcje budów (nr rej.: 7140), Samowola budowlana (nr rej.: 7141), Katastrofy budowlane (nr rej.: 7142), Utrzymanie obiektów (nr rej.: 7143), Sprawy przekazywane do rozpatrzenia wg właściwości (nr rej.: 7145, Sprawy interwencyjne (nr rej.: 7146), Zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (nr rej.: 7147), Zawiadomienia o zakończeniu budowy (nr rej.: 7148), Pozwolenie na użytkowanie obiektu (nr rej.: 7149), Ewidencja decyzji, pozwoleń i zgłoszeń przez organy administracji architektoniczno-budowlanej (nr rej.: 7153), Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych (nr rej.: 7154).
4) instalacja i uruchomienie katalogu metadanych geoinformacyjnych. Katalog metadanych będzie zgodny z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej ustanawiającej Infrastrukturę Informacji Przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej. Katalog będzie udostępniał usługi katalogowe wyszukiwania (Discovery) oraz przeglądania (View).
W ramach zamówienia wykonawca zmodernizuje miejski Geoportal (w zakresie zmiany szaty graficznej wg projektu Zamawiającego oraz motoryki działania).
W ramach zamówienia Wykonawca wdroży odpowiednie umiejętności wśród użytkowników oraz administratorów z obsługi i konfiguracji nowych modułów i funkcji Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz przygotuje Kurs E-Learningowy z zakresu obsługi nowych funkcji systemu.
Zamówienie obejmuje również asystę techniczną dla całego Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym funkcji wdrożonych w ramach tego zamówienia, na okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 (dla całego systemu).
Wykonawca musi udowodnić, że posiada możliwości prawne i techniczne w zakresie rozbudowy działającego obecnie oprogramowania w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej (Internetowego Serwera Danych Przestrzennych, Systemu Obsługi Wniosków Administracyjnych, Edytora Metadanych Medard, oprogramowania Geoportalu oraz systemu E-Learningowego).
W przypadku braku możliwości prawnych lub technicznych w zakresie rozbudowy działającego obecnie oprogramowania w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej (Internetowego Serwera Danych Przestrzennych, Systemu Obsługi Wniosków Administracyjnych, Edytora Metadanych Medard, oprogramowania Geoportalu oraz systemu E-Learningowego), Wykonawca może wdrożyć rozwiązanie informatyczne posiadające pełną dotychczasową funkcjonalność Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, zapewniając jednocześnie pełną konwersję/przejęcie zawartych w systemie danych.
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje oprogramowaniem umożliwiającym pełną wymianę oprogramowania systemu funkcjonującego zapewniając ciągłość działania systemu zgodnie z przyjętą w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg PN- EN ISO 9001:2009, ISO/IEC 27001:2007 w Urzędzie Miasta Kielce Polityką Bezpieczeństwa Informacji. Miejski System Informacji Przestrzennej jako krytyczny system informatyczny jest niezbędnym elementem zapewnienia działalności Urzędu zgodnej z przepisami obowiązującego prawa
a) Funkcjonalność Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta Kielce została opisana w Załączniku Nr 1,
b) Przez zastąpienie działającego oprogramowania rozumie się wdrożenie oprogramowania (wraz z pełną konfiguracją odpowiednich rejestrów, kont użytkowników itp.) wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla wszystkich wewnętrznych użytkowników (ok. 160 użytkowników przeglądarki danych GIS, 80 aplikacji wsparcia procedur zarządczych, 4 administratorów) oraz migrację wszystkich danych znajdujących się w bazie danych MSIP (1600 warstw informacyjnych, 37 rejestrów),
c) W chwili obecnej w bazie danych Systemu znajduje się ponad 1600 warstw tematycznych (1500 wektorowych, 106 rastrowych), podzielonych na 51 grup (stan na 23.09.2010).
Wykonawca musi wykazać, że jest w stanie poprzez swoje wdrożenie zapewnić ciągłe funkcjonowanie wykorzystania przez wszystkich użytkowników Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej aplikacji wsparcia procedur zarządczych (np. zapewnienie ciągłości wsparcia przez system informatyczny procedury wydawania decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującym prawem, administrowania systemem, w tym miejskim Geoportalem oraz portalem E-Learningowym) poprzez skuteczne przekazanie im odpowiednich umiejętności posługiwania się zaproponowanym rozwiązaniem informatycznym.
Stwierdzenie przez Zamawiającego spełnienia w/w warunku nastąpi poprzez ocenę demonstracji działania zaoferowanego systemu i jego funkcjonalności określonych w Załączniku Nr 1 w odniesieniu do wybranych funkcji, które w chwili obecnej są wdrożone w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej (a nie tych, które są przedmiotem niniejszego zamówienia).
1. Demonstracja działania oferowanego systemu dotyczyć będzie wszystkich oferentów.
2. Każdy z oferentów ma prawo do jednej 2 godzinnej sesji demonstracyjnej.
3. Demonstracja zostanie przeprowadzona na sprzęcie informatycznym Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. W przypadku wystąpienia w trakcie demonstracji awarii technicznej sprzętu informatycznego, wykorzystywanego do przeprowadzenia przedmiotowej demonstracji Wykonawca może, celem usunięcia awarii, dokonać niezbędnych z jego punktu widzenia prac, jednak czas usunięcia awarii nie może przekroczyć 0,5 godziny i będzie wliczany w czas przeznaczony na demonstrację.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania funkcji działania systemu, w granicach wyznaczonych funkcjami wskazanymi w Załączniku Nr 1.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
• 38221000-0 Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne)
• 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
• 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
• 48600000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
• 72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania
• 72212000-4 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
• 72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania
• 72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
• 72320000-4 Usługi bazy danych
• 72322000-8 Usługi zarządzania danymi
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna spełnienie warunku, o którym mowa w sekcji III.3.2), jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie:
1. Wdrożył w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków w sposób należyty, potwierdzony dokumentami - co najmniej 4 gminne/miejskie/powiatowe systemy informacji przestrzennej oparte na hurtowniach danych oraz serwerach mapowych o łącznej wartości 3 z tych systemów stanowiącej minimum 1 milion PLN z czego:
a) Przynajmniej 2 wdrożone zostały w miastach wykonujących zadania gminy i powiatu (tzw. powiaty grodzkie) oraz posiadających wśród funkcjonalności obsługę decyzji administracyjnych z opcją automatycznego nanoszenia geometrii spraw na warstwę informacyjną GIS;
b) Przynajmniej 2 wdrożone zostały w miastach porównywalnych pod względem wielkości z miastem Kielce tj. posiadających więcej niż 150 000 mieszkańców;
c) Przynajmniej 2 wdrożone systemy kompleksowo obsługują procedury administracyjne (od rejestracji wniosku, przez gromadzenie danych tematycznych, po generowanie dokumentu decyzji i tworzenie raportów i sprawozdań, zgodnie z funkcjonalnością opisaną w Załączniku Nr 1 .
2. Wdrożył w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków co najmniej 3 miejskie, dostępne publicznie w sieci Internet Geoportale oparte na technologii WebGIS oraz CMS posiadające funkcjonalność i cechy zbliżone do określonych w zamówieniu tj. przynajmniej:
a) Geoportal dostępny poprzez przeglądarkę popularną WWW w środowisku interfejsu wyświetlania mapy opartego na stronach HTML;
b) Użytkowanie geoportalu nie nakłada na użytkownika konieczności pobierania i instalacji dodatkowego oprogramowania np. ActiveX, środowiska JRE, Flash;
c) Geoportal ma możliwość prezentacji danych GIS wektorowych i rastrowych, zdjęć, opisów tekstowych;
d) Opcje zbliżania i oddalania mapy w tym poprzez wprowadzenie skali, suwak, możliwość zbliżenia do zaznaczonego prostokąta
e) Opcja przesuwania mapy,
f) Wyszukiwanie obiektów z użyciem interaktywnych list „zbliż do”,
g) Włączanie/wyłączanie warstw poprzez legendę lub listę warstw
h) Drukowanie z użyciem przygotowanego szablonu,
i) Konfigurowalna lista profili
j) Prezentowanie szczegółowych opisów obiektów w postaci specjalnych formularzy (kart) wywoływanych po kliknięciu w obiekt
k) Pomiar odległości na mapie,
l) Pomiar powierzchni
m) Wyszukiwanie najkrótszych tras pomiędzy punktami o ustalonym adresie.
3. Wdrożył w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków co najmniej 1 system obsługi metadanych geoinformacyjnych, spełniający poniższe standardy i posiadający co najmniej następującą funkcjonalność:
a) spełnia wymagania norm ISO 19115, 19119, 19139, 19136, 19108,
b) obsługuje profil INSPIRE w pełni zgodny z Zasadami Wdrażania INSPIRE (INSPIRE Metadata Implementing Rules)
c) obsługuje Krajowy profil metadanych w zakresie geoinformacji (profil GUGiK)
d) posiada funkcje dziedziczenia i hierarchii metadanych
e) posiada funkcje walidacji metadanych
f) umożliwia bezpośrednie powiązanie metadanych z danymi przestrzennymi
g) umożliwia automatyczną publikację metadanych w katalogu metadanych
h) umożliwia nadanie ograniczeń dostępu dla użytkowników do poszczególnych dokumentów metadanych.
4. Wdrożył w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków co najmniej 1 portal E-learingowy o tematyce GIS oparty o serwer CMS o funkcjonalności umożliwiającej przynajmniej:
1. wejście anonimowe oraz dla autoryzowanych użytkowników;
2. prowadzenie użytkowników przez kursy szkoleniowe z testami częściowymi determinującymi przechodzenie do kolejnych partii materiału;
3. wydawanie świadectw ukończenia kursów użytkownikom, którzy je zaliczyli.
III.3.3) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna spełnienie warunku, o którym mowa w sekcji III.3.3), jeżeli Wykonawca dysponuje zespołem osób, posiadających wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej:
a) 2 certyfikowanych przez producenta specjalistów do obsługi i administracji oferowanego oprogramowania, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca posiadających doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych potwierdzone udziałem w min. 2 projektach w tym zakresie;
b) 1 certyfikowanego przez producenta specjalistę do obsługi oprogramowania bazodanowego Oracle, którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, posiadającego doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych opartych o relacyjne bazy danych, potwierdzone udziałem w min. 2 projektach w tym zakresie;
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą wymienione warunki spełniać łącznie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków z art. 22 ust.1Pzp:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Pzp - zał. Nr 3,
b) wykaz wdrożonych systemów informacji przestrzennej, z podaniem ich wartości, dat wdrożenia, odbiorców, - zgodnie z opisem w pkt. III.3.2.1 , wg zał. Nr 6
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
c) wykaz wdrożonych miejskich Goportali, z podaniem dat wykonania i odbiorców - zgodnie z opisem w pkt. III.3.2.2 , wg zał. Nr 7
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
d) wykaz wdrożonych systemów do obsługi metadanych, z podaniem dat wdrożenia i odbiorców, - zgodnie z opisem w pkt. III.3.2.3 , wg zał. Nr 8
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
e) wykaz wdrożonych portali E-Learmingowych o tematyce GIS, z podaniem dat wdrożenia, odbiorców, tematyki - zgodnie z opisem w pkt. III.3.2.4 , wg zał. Nr 9
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
f) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania, kwalifikacjach, wykształceniu i doświadczeniu - zgodnie z opisem w pkt. III.3.3 , wg zał. Nr 10.
Do wykazu należy dołączyć oświadczenie, że wskazane osoby posiadają wymagane uprawnienia - certyfikaty.
Wymagana forma dokumentów:
oświadczenia – oryginał
pozostałe dokumenty - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę
2. Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podst. art.24 ust.1 Pzp:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art.24 ust.1 Pzp - zał. Nr 4
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 Pzp – wg zał. Nr 5.
Wymagana forma dokumentów:
oświadczenia – oryginał
pozostałe dokumenty - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
Wykonawcy występujący wspólnie, składają oddzielne dokumenty dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Każdy z Wykonawców występujących wspólnie, nie może podlegać wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 Pzp.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE USŁUGI ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
1. Oświadczenie Wykonawcy – zał. Nr 11, że posiada możliwości prawne i techniczne w zakresie rozbudowy działającego obecnie oprogramowania w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej (Internetowego Serwera Danych Przestrzennych, Systemu Obsługi Wniosków Administracyjnych, Edytora Metadanych Medard, oprogramowania Geoportalu oraz systemu E-Learningowego).
2. W przypadku wdrożenia nowego systemu w celu wykazania, że oferowana usługa spełnia wymagania Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie – zał. Nr 12 o posiadaniu cech i funkcjonalności oferowanego oprogramowania umożliwiających zastąpienie obecnie działającego Systemu systemem równoważnym zapewniając jednocześnie zastąpienie obecnie działającego oprogramowania MSIP.
Stwierdzenie przez Zamawiającego spełnienia w/w warunku nastąpi poprzez ocenę demonstracji działania zaoferowanego systemu i jego funkcjonalności zgodnie z opisem w pkt. II.1.3 i załączniku Nr 1.
Wymagana forma dokumentów - oryginał.
III.6) INNE DOKUMENTY
1. Dokument potwierdzający uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru - o ile nie wynika to z innych załączonych dokumentów – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę.
2. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Wykonawców występujących wspólnie.
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza
III.7) CZY OGRANICZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE TYLKO DLA WYKONAWCÓW, U KTÓRYCH PONAD 50 % PRACOWNIKÓW STANOWIĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.
IV.1.2) Do udziału w postępowaniu zostanie zaproszonych 5 wykonawców z najwyższą punktacją spełniających warunki udziału w postępowaniu.
Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu po spełnieniu warunków wymaganych do dopuszczenia do udziału w postępowaniu tj. spełnieniu wymogów opisanych w punkcie III.3.2 oraz III.3.3.
Wymaganie Liczba punktów
Punkt III.3.2.1a Za każde dodatkowe wdrożenie w gminie wykonującej zadania powiatu - 1 punkt
Punkt III.3.2.1b Za każde dodatkowe wdrożenie w mieście powyżej 150 tys. Mieszkańców - 1 punkt
Punkt III.3.2.1c Za każde dodatkowe wdrożenie obsługujące procedury administracyjne kompleksowo - 1 punkt
Punkt III.3.2.2 Za każde dodatkowe wdrożenie internetowego geoportalu o wskazanych cechach - 1 punkt
Punkt III.3.2.3 Za każde dodatkowe wdrożenie systemu obsługi meta danych geoinformacyjnych - 1 punkt
Punkt III.3.2.4 Za każde dodatkowe wdrożenie portalu e-learningowego posiadającego w/w cechy - 1 punkt
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz znaczenie tych warunków nastąpi w oparciu o wymagane dokumenty.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Wykonawca lub Zamawiający może renegocjować Umowę w przypadkach wystąpienia nowych okoliczności mających istotny wpływ na zakres lub termin wykonania zamówienia, których przewidzenie nie było możliwe w momencie podpisania niniejszej umowy oraz w przypadku istotnych zmian przepisów prawa.
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie przekazana Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
Termin składania wniosków upływa w dniu 18.11.2010 r. . o godz. 11:00
Oferty należy składać w budynku UM Kielce:
Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce
25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 106
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia udostępnionych przez inne podmioty, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. zachodzące choćby względem pojedynczego wykonawcy dyskwalifikują całą grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
5. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów, oświadczeń dołączonych do oferty oraz oceny demonstracji systemu informatycznego wg formuły spełnia/nie spełnia/.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:
Zał. Nr 1 - Opis funkcjonalności systemu obecnie działającego.
Zał. Nr 2 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Zał. Nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Pzp.
Zał. Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Pzp,
Zał. Nr 5 –Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
Zał. Nr 6 - Wykaz wdrożonych systemów informacji przestrzennej
Zał. Nr 7 – Wykaz wdrożonych miejskich geoportali
Zał. Nr 8 – Wykaz wdrożonych systemów do obsługi metadanych
Zał. Nr 9 – Wykaz wdrożonych portali E-Learmingowych o tematyce GIS
Zał. Nr 10- Wykaz osób, które będą brały udział w wykonaniu zamówieni
Zał. Nr 11- Oświadczenie o możliwościach prawnych i technicznych w zakresie rozbudowy działającego systemu
Zał. Nr 12- Oświadczenia o dysponowaniu systemem równoważnym

...........................................................
Kierownik zamawiającego

 


Autor:  Paweł Kozłowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  5 listopad 2010 13:55 Data publikacji:  11 styczeń 2011 11:29
Wersja:  1.1