MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Rozszerzenie funkcjonującego w Urzędzie Miasta Kielce ....

Kielce: Rozszerzenie funkcjonującego w Urzędzie Miasta Kielce ....

Kielce: Rozszerzenie funkcjonującego w Urzędzie Miasta Kielce i Zakładzie Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce systemu GEO INFO 6.
Numer ogłoszenia: 350568 - 2012; data zamieszczenia: 17.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 333122 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 333122-2012 z dnia 2012-09-05 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Kielce
Rozszerzenie funkcjonującego w Urzędzie Miasta Kielce i Zakładzie Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce systemu GEO INFO 6 poprzez: 1. zakup licencji oprogramowania GEO-INFO 6 Mapa, 2. zakup licencji modułów rozszerzeń...

 


 

Kielce: Rozszerzenie funkcjonującego w Urzędzie Miasta Kielce i Zakładzie Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce systemu GEO INFO 6.
Numer ogłoszenia: 350568 - 2012; data zamieszczenia: 17.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 333122 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676406, faks 41 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozszerzenie funkcjonującego w Urzędzie Miasta Kielce i Zakładzie Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce systemu GEO INFO 6..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Rozszerzenie funkcjonującego w Urzędzie Miasta Kielce i Zakładzie Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce systemu GEO INFO 6 poprzez: 1. zakup licencji oprogramowania GEO-INFO 6 Mapa, 2. zakup licencji modułów rozszerzeń oprogramowania GEO-INFO 6 Mapa oraz objęcie zakupionego oprogramowania GEO-INFO 6 Mapa asystą techniczną na zasadach zgodnych z Umową Asysty Technicznej NR 77/2011 z 22 grudnia 2011 roku..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.32.00.00-7.


SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• SYSTHERM INFO Spółka z o.o., ul. Złotowska 27, 60-189 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 112524,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 117631,05
• Oferta z najniższą ceną: 117631,05 / Oferta z najwyższą ceną: 117631,05
• Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
• 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
• 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
System GEO-INFO 6 użytkowany jest w Urzędzie Miasta Kielce i Zakładzie Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce od 1999 r. i jest objęty asystą techniczną producenta. Obecnie obejmuje on łącznie 35 stanowisk: 11 licencji GEO-INFO 6 Mapa i 24 licencji GEO-INFO 6 Omega (wersja przeglądarkowa). System ma budowę modułową. Rozbudowa polega na zakupie licencji na moduły rozszerzeń dla poszczególnych stanowisk, umożliwiających uzyskanie dodatkowych funkcjonalności przez użytkowników oraz zamianę wersji umożliwiającej przeglądanie danych na wersję edycyjną. Zamówieniem objęty jest dodatkowo moduł edytora graficznego GEO-INFO GIME dla wszystkich stanowisk. Wyłączne prawa autorskie do systemu GEO-INFO 6 przysługują jego twórcy - SYSTHERM INFO Spółka z o.o.


Autor:  Dariusz Wójcik Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  18 wrzesień 2012 10:59 Data publikacji:  18 wrzesień 2012 11:04
Wersja:  1.1