MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Sukcesywny zakup oleju napędowego...

Kielce: Sukcesywny zakup oleju napędowego...

Kielce: Sukcesywny zakup oleju napędowego dla potrzeb samochodów służbowych Zamawiającego w systemie bezgotówkowym w 2010 roku
Numer ogłoszenia: 241309 - 2009; data zamieszczenia: 11.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 215263-2009 z dnia 2009-11-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup oleju napędowego w ilości do 32.000,00 dm3. 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w całości. 3.Sukcesywny zakup oleju napędowego dokonywany będzie w systemie...
Termin składania ofert: 2009-11-27


 

Kielce: Sukcesywny zakup oleju napędowego dla potrzeb samochodów służbowych Zamawiającego w systemie bezgotówkowym w 2010 roku
Numer ogłoszenia: 241309 - 2009; data zamieszczenia: 11.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 215263 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywny zakup oleju napędowego dla potrzeb samochodów służbowych Zamawiającego w systemie bezgotówkowym w 2010 roku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup oleju napędowego w ilości do 32.000,00 dm3. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w całości. 3. Sukcesywny zakup oleju napędowego dokonywany będzie w systemie bezgotówkowym za pomocą elektronicznych kart w stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy na terenie całego kraju. 4. Zakup oleju napędowego odbywać się będzie bezpośrednio do zbiorników samochodów służbowych Zamawiającego. 5. Wykonawca bezpłatnie wydaje i dostarcza Zamawiającemu elektroniczne karty dla każdego samochodu służbowego Zamawiającego (wystawione na nr rejestracyjny samochodu) umożliwiające bezgotówkowy zakup oleju napędowego na stacjach paliw należących do Wykonawcy. 6. Wraz z kartami Zamawiający otrzyma od Wykonawcy w oddzielnej, zamkniętej kopercie numery PIN, przyporządkowane do każdej karty i umożliwiające potwierdzenie dokonania zakupów. 7. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia elektronicznych kart w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy. 8. Wykonawca bezpłatnie wydaje Zamawiającemu dodatkowe karty w przypadku zakupu nowego samochodu oraz wydaje nowe karty w przypadku zagubienia ich przez Zamawiającego za opłatą zgodnie z cennikiem Wykonawcy. 9. Wykonawca zapewnia natychmiastową blokadę karty w sieci stacji paliw należących do Wykonawcy po zgłoszeniu przez Zamawiającego jej utraty, kradzieży lub zniszczenia. 10. Zakup oleju napędowego dokonywany będzie po cenie aktualnie obowiązującej na danej stacji paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy w momencie zakupu, pomniejszonej o rabat udzielony przez Wykonawcę. 11. Wykonawca rozlicza transakcje z Zamawiającym w PLN. 12. Wykonawca wystawia i przesyła drogą pocztową faktury zbiorcze za okres rozliczeniowy nie dłuższy niż jeden miesiąc kalendarzowy, z załączonym zestawieniem dokonanych transakcji, zawierającym następujące informacje: datę dokonania transakcji, ilość i wartość zakupionego oleju napędowego i numer rejestracyjny samochodu oraz stację paliw, na której przeprowadzono transakcję..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.42.00-9.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 98360.66 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• LUKOIL Polska Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 3.08
• Oferta z najniższą ceną: 3.08 oferta z najwyższą ceną: 3.08
• Waluta: PLN.


Autor:  Tomasz Linczowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  11 grudzień 2009 14:56 Data publikacji:  11 grudzień 2009 14:56
Wersja:  1.0