MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Świadczenie stacjonarnych usług telekomunikacyjnych

Kielce: Świadczenie stacjonarnych usług telekomunikacyjnych

Kielce: Świadczenie stacjonarnych usług telekomunikacyjnych
Numer ogłoszenia: 207101 - 2010; data zamieszczenia: 03.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 161490 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 161490-2010 z dnia 2010-06-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie stacjonarnych usług telekomunikacyjnych przez okres 36 m-cy na rzecz Urzędu Miasta Kielce i Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1)...
Termin składania ofert: 2010-06-21

 

Kielce: Świadczenie stacjonarnych usług telekomunikacyjnych
Numer ogłoszenia: 207101 - 2010; data zamieszczenia: 03.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 161490 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie stacjonarnych usług telekomunikacyjnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie stacjonarnych usług telekomunikacyjnych przez okres 36 m-cy na rzecz Urzędu Miasta Kielce i Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Świadczenie usług telefonii stacjonarnej poprzez realizowanie połączeń: a) lokalnych i strefowych; b) międzystrefowych; c) międzynarodowych; d) usług telefaksowych; e) do numerów informacyjnych; f) bezpłatnych do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy, posiadających numery skrócone; g) inne usługi zgodnie z aktualnym cennikiem i ofertą operatora. 2) Zachowanie dotychczasowej numeracji telefonów u Zamawiającego - przejęcie obecnie pracującej numeracji od dotychczasowego operatora; 3) Sekundowe naliczanie czasu realizowanych połączeń ze wszystkich numerów telefonów; 4) Opłata za faktyczny czas połączenia bez opłaty za inicjację połączenia; 5) Zamawiający dopuszcza wyłącznie płaski plan taryfowy, tj. bez okresów taryfikacyjnych ze względu na porę dnia oraz dni tygodnia. 6) Wykonawca zapewnia: a. bezpłatne okresowe przeglądy stanu technicznego pracy łącza; b. sprawdzanie parametrów łączy poprzez bieżące cykliczne ich pomiary i eliminowanie usterek; c. techniczną pomoc związaną ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych po zgłoszeniu przez Zamawiającego nieprawidłowości w pracy łącza; d. bezpłatne usuwanie awarii łączy i urządzeń teletransmisyjnych nie stanowiących własności Zamawiającego. 7) Wykonawca musi dostarczać w cyklach miesięcznych faktury VAT, oraz pełne zestawienia billingowe z podziałem na poszczególne numery. Dopuszczalne jest udostępnianie tych informacji pocztą elektroniczną lub na nośniku (CD, DVD). Zestawienie billingowe za dany miesiąc powinno zawierać wykaz wszystkich rozmów z podaniem numeru abonenta wybierającego i wybieranego, datę i godzinę rozpoczęcia połączenia, datę i godzinę zakończenia połączenia, czas rozmowy podany z dokładnością do jednej sekundy, cenę jednostkową połączenia, koszt połączenia a także podsumowanie kosztów rozmów według grup taryfowych, podsumowanie ogółem kosztów wszystkich połączeń. 8) Wykonawca jest zobowiązany do przyłączenia do sieci dostępu abonenckiego a. 2 szt. PRA(30B+D), lokalizacje ul. Rynek 1 i ul. Strycharska 6, b. 4. szt. linii bezpośrednich cyfrowych ISDN (BRA 2B+D), ul. Rynek 1, c. 18 szt. linii bezpośrednich analogowych ul. Rynek 1, Strycharska 6, Mazurska 48. Zamawiający dysponuje centralą telefoniczną typu SIEMENS Hi Path 3800 wer. 6.0 z dostępem 60 kanałowym 2 x (PRA 30B+D). Średni miesięczny czas w minutach połączeń wychodzących: 1 połączenia lokalne i strefowe 30.000,0 2 połączenia międzystrefowe 10.000,0 3 połączenia międzynarodowe 300,0 4 połączenia do sieci komórkowych 8.000,0.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.10.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Telekomunikacja Polska S. A. Region Sprzedaży Bezpośredniej Grupy TP do Klientów Biznesowych Wchód, ul. Domki 10, 31-519 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 433534,43 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 293110,56
• Oferta z najniższą ceną: 293110,56 / Oferta z najwyższą ceną: 293110,56
• Waluta: PLN.


Autor:  Paweł Kozłowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  3 sierpień 2010 11:09 Data publikacji:  3 sierpień 2010 11:09
Wersja:  1.0