MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Wykonanie elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego ze wzmocnieniem konstrukcji dachu...

Kielce: Wykonanie elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego ze wzmocnieniem konstrukcji dachu...

Kielce: Wykonanie elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego ze wzmocnieniem konstrukcji dachu
i termomodernizacją budynku Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 - etap III

Numer ogłoszenia: 69944 - 2009; data zamieszczenia: 19.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Kielce: Wykonanie elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego ze wzmocnieniem konstrukcji dachu
i termomodernizacją budynku Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 - etap III
Numer ogłoszenia: 69944 - 2009; data zamieszczenia: 19.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce , Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego ze wzmocnieniem konstrukcji dachu i termomodernizacją budynku Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 - etap III.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego ze wzmocnieniem konstrukcji dachu i termomodernizacją budynku Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 - etap III w szczególności: 1. Elewacja 1.1. usunięcie starych powłok tynkarskich i malarskich, 1.2. wykonanie gruntowania, zabezpieczenia i wzmocnienia podłoża elewacji, 1.3. wykonanie warstw tynkarskich renowacyjnych, 1.4. odtworzenie gzymsów i profili ozdobnych, 1.5. wykonanie obróbek blacharskich, 1.6. wymiana okien piwnic. 2. Dach 2.1. rozebranie pokrycia dachowego z blachy i dachówki, 2.2. rozebranie i ponowne wymurowanie kominów dachowych, 2.3. impregnacja istniejącej więźby dachowej, 2.4. wzmocnienie elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, 2.5. nadbicie łat i kontrłat, 2.6. wykonanie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, 2.7. wykonanie orynnowania i obróbek blacharskich, 2.8. docieplenie stropu wełną mineralną metodą wyłożenia. 1. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: a) projekty budowlano-wykonawczy wykonania elewacji, wymiany pokrycia dachu ze wzmocnieniem konstrukcji i dociepleniem stropu ostatniej kondygnacji, stanowiące załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ, b) kosztorys ślepy z przedmiarem robót, stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ, c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zawarta w projektach, d) wzór umowy, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ. 2. Prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami zawartymi w SIWZ oraz wzorem umowy. 3. W przypadku stosowania materiałów równoważnych należy złożyć dokumenty potwierdzające ich równoważność zgodnie z załącznikiem Nr 9 do SIWZ..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.26.00.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 Pzp 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.: a) dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego, tj. - min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową lub robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającego min 1-roczne doświadczenia zawodowe w roli kierownika budowy, - min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej, - udokumentują, że wymienione osoby posiadają wymagane uprawnienia, b) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie objętym przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 1.000.000 zł brutto każda, z potwierdzeniem jej należytego wykona 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: - posiadają lub zawrą przed podpisaniem umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności co najmniej na okres od dnia podpisania umowy do dnia wykonywania przedmiotu zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł.. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty o których mowa w rozdziale X specyfikacji. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie określonej w rozdz. XV i terminie wskazanym w rozdz. XVI SIWZ oświadczenia i dokumenty: 1.Wypełniony formularz: a) ofertowy - zał. Nr 1 do SIWZ . Wymagana forma dokumentu - oryginał. b) oświadczenia o nie zleceniu/zleceniu części zamówienia podwykonawcom - zał. Nr 2 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu - oryginał. c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zał. nr 3 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu - oryginał. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę. 3. Wykaz osób posiadających uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zgodnie z opisem w rozdziale VIII pkt. 3 SIWZ, wg wzoru określonego w załączniku Nr 5 do niniejszej SIWZ. Do wykazu należy załączyć uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (ważne na dzień otwarcia ofert). Wymagana forma dokumentów: - wykaz osób z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi - oryginał, - uprawnienia budowlane - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę, - zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę, 4. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, (min. 1-nej o wartości co najmniej 1.000.000 zł każda), z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - zgodnie z opisem w rozdz. VIII pkt. 3 i wzorem określonym w załączniku Nr 6 do SIWZ. Wymagana forma dokumentów: - wykaz wykonanych robót budowlanych - oryginał, - dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę. 5. Oświadczenie, że Wykonawca jest ubezpieczony lub zawrze ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, co najmniej na okres od dnia podpisania umowy, aż do dnia zakończenia robót budowlanych, na kwotę minimum 2.000.000 zł. - Zał. Nr 10 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu - oryginał oświadczenia lub kopia polisy ubezpieczenia poświadczona przez Wykonawcę. 6. Pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, określające jego zakres - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia , określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 8. Dokument potwierdzający wniesienie wadium - zgodnie z opisem w rozdz. XIII SIWZ. 9. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. UWAGA: Oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu , w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/pl/zoum_strona_glowna/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. nr 112.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2009 godzina 11:00, miejsce: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. nr 106 (sekretariat).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


Autor:  Tomasz Linczowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  19 marzec 2009 15:20 Data publikacji:  23 kwiecień 2009 12:32
Wersja:  1.2