MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Wywóz nieczystości i całoroczne utrzymanie chodników ...

Kielce: Wywóz nieczystości i całoroczne utrzymanie chodników ...

Kielce: Wywóz nieczystości i całoroczne utrzymanie chodników wokół budynków Urzędu Miasta Kielce
Numer ogłoszenia: 331575 - 2010; data zamieszczenia: 22.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Wywóz nieczystości i całoroczne utrzymanie chodników wokół budynków Urzędu Miasta Kielce
Numer ogłoszenia: 331575 - 2010; data zamieszczenia: 22.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce , Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl/pl/zoum_strona_glowna/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz nieczystości i całoroczne utrzymanie chodników wokół budynków Urzędu Miasta Kielce.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości stałych z pojemników wg niżej podanej częstotliwości i ich unieszkodliwienie, wyposażenie nieruchomości w odpowiednią liczbę pojemników oraz całoroczne, codzienne utrzymanie chodników wokół budynków Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1, Strycharska 6 i Mazurska 48. 1) Liczba pojemników (budynek przy ul. Rynek 1) - 4 x 1100 l. Opróżnienie pojemników 4 x w tygodniu. 2) Liczba pojemników (budynek przy ul. Strycharskiej 6) - 4 x 1100 l. Opróżnienie pojemników 2 x w tygodniu. 3) Liczba pojemników (budynek przy ul. Mazurska 48) - 1 x 1100 l. Opróżnienie pojemników 2 x w miesiącu. 4) Utrzymanie całoroczne chodników wokół budynków, codzienne zamiatanie, a zimą odśnieżanie: a) przy ul. Rynek 1 - 1.275 m2 (od strony Rynku, Pl. Konstytucji, ul. Leśnej i Piotrkowskiej), b) przy ul. Strycharskiej 6 - 412 m2 (od strony ul. Skrzetlewskiej i Strycharskiej), c) przy ul. Mazurskiej 48 - 50 m2 (chodnik od strony ul. Mazurskiej). Łączny przedmiot zamówienia określony jest na: 1. Dzierżawę 9 pojemników 1100 l. przez okres 12 m-cy. 2. Wywóz i utylizację 107,8 m3 nieczystości /m-c przez okres 12-m-cy. 3. Utrzymanie całoroczne chodników o łącznej powierzchni 1.737 m2 przez okres 12 m-cy Teren objęty przedmiotem zamówienia przedstawiają załączniki Nr 6, 7 i 8 do SIWZ (mapy zasadnicze)..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp., stanowiących nie więcej niż 20 % zamówienia podstawowego
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.61.00.00-6, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 Pzp
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 1 usługę odpowiadającą rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia, tj. wywóz nieczystości i całoroczne utrzymanie chodników, o wartości co najmniej 50 000 zł.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 Pzp
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 Pzp
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 Pzp
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w zał. Nr 1 do SIWZ. 2. Dokument potwierdzający uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert - o ile nie wynika to z innych załączonych dokumentów. 3. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Wykonawców występujących wspólnie. 5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium - zgodnie z opisem w rozdz. XIII SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Wykonawca lub Zamawiający może renegocjować Umowę w przypadkach wystąpienia nowych okoliczności mających istotny wpływ na zakres lub termin wykonania zamówienia, których przewidzenie nie było możliwe w momencie podpisania niniejszej umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/pl/zoum_strona_glowna/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok.112.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2010 godzina 11:00, miejsce: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 106.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom. 2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie, nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 Pzp. 3.Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest fax. 4.Warunki zawarcia umowy określa wzór umowy - zał. Nr 5 do SIWZ..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Autor:  Stanisław Grosicki Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  23 listopad 2010 06:59 Data publikacji:  11 styczeń 2011 11:35
Wersja:  1.1