MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, ploterów, drukarek

Kielce: Zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, ploterów, drukarek

Kielce: Zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, ploterów, drukarek
Numer ogłoszenia: 60453 - 2012; data zamieszczenia: 15.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 55662 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 55662-2012 z dnia 2012-02-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego tonerów do kserokopiarek, atramentów do ploterów i tonerów do drukarek kolorowych. Materiały muszą być zgodne z instrukcjami użytkowania i warunkami gwarancji dla...
Termin składania ofert: 2012-03-05


 

Kielce: Zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, ploterów, drukarek
Numer ogłoszenia: 60453 - 2012; data zamieszczenia: 15.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 55662 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676406, faks 41 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, ploterów, drukarek.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego tonerów do kserokopiarek, atramentów do ploterów i tonerów do drukarek kolorowych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• PRAXIS Łódź, Pilecka i Petlak, Sp. jawna, ul. Wólczańska 66, 99-516 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34146,34 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 42699,45
• Oferta z najniższą ceną: 42699,45 / Oferta z najwyższą ceną: 52293,45
• Waluta: PLN.


Autor:  Paweł Kozłowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  16 marzec 2012 11:19 Data publikacji:  16 marzec 2012 11:19
Wersja:  1.0