MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Zakup paliwa do samochodów służbowych Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce

Kielce: Zakup paliwa do samochodów służbowych Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce

Kielce: Zakup paliwa do samochodów służbowych Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce
Numer ogłoszenia: 21743 - 2012; data zamieszczenia: 25.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Zakup paliwa do samochodów służbowych Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce
Numer ogłoszenia: 21743 - 2012; data zamieszczenia: 25.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676406, faks 41 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliwa do samochodów służbowych Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego w przewidywanej ilości 20 600,00 dm3. 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w całości. 2) Sukcesywny zakup oleju napędowego dokonywany będzie w systemie bezgotówkowym za pomocą elektronicznych kart w stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy na terenie całego kraju. 3) Zakup oleju napędowego odbywać się będzie bezpośrednio do zbiorników samochodów służbowych Zamawiającego. 4) Wykonawca bezpłatnie wydaje i dostarcza Zamawiającemu elektroniczne karty dla każdego samochodu służbowego Zamawiającego (wystawione na nr rejestracyjny samochodu) umożliwiające bezgotówkowy zakup oleju napędowego na stacjach paliw należących do Wykonawcy. 5) Wraz z kartami, Zamawiający otrzyma od Wykonawcy w oddzielnej, zamkniętej kopercie numery PIN, przyporządkowane do każdej karty i umożliwiające potwierdzenie dokonania zakupów. 6) Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia elektronicznych kart w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy. 7) Wykonawca bezpłatnie wydaje Zamawiającemu dodatkowe karty w przypadku zakupu nowego samochodu oraz wydaje nowe karty w przypadku zagubienia ich przez Zamawiającego za opłatą zgodnie z cennikiem Wykonawcy. 8) Wykonawca zapewnia natychmiastową blokadę karty w sieci stacji paliw należących do Wykonawcy po zgłoszeniu przez Zamawiającego jej utraty, kradzieży lub zniszczenia. 9) Zakup oleju napędowego dokonywany będzie po cenie aktualnie obowiązującej na danej stacji paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy w momencie zakupu, pomniejszonej o rabat udzielony przez Wykonawcę. 10) Wykonawca rozlicza transakcje z Zamawiającym w PLN. 11) Wykonawca wystawia i przesyła drogą pocztową faktury zbiorcze za okres rozliczeniowy nie dłuższy niż jeden miesiąc kalendarzowy, z załączonym zestawieniem dokonanych transakcji, zawierającym następujące informacje: datę dokonania transakcji, ilość i wartość zakupionego oleju napędowego i numer rejestracyjny samochodu oraz stację paliw, na której przeprowadzono transakcję.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.42.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• LUKOIL Polska Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 89430,89 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 110000,00
• Oferta z najniższą ceną: 110000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 110000,00
• Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
• 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
• 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie faktyczne: w prowadzonych kolejno dwóch postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp. Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt. 4 Pzp


Autor:  Paweł Kozłowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  26 styczeń 2012 08:31 Data publikacji:  26 styczeń 2012 08:31
Wersja:  1.0