MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

„Budowa ulicy 17 KDD wraz z budową skrzyżowania z ulica Klonową 5aKDZ i budową ulicy 16 KDD (etap I) w Kielcach" 

Kielce 16.11.2018


     Znak: AB-I.6740.2.12.2018.DK

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 j.t.) oraz art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t. ze zm.),

Prezydent Miasta Kielce

zawiadamia, że na wniosek złożony w dniu 03.10.2018 r. (uzupełniony w dniu 13.11.2018 r.) przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Prendowskiej 7 - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy 17 KDD wraz z budową skrzyżowania z ulica Klonową 5aKDZ i budową ulicy 16 KDD (etap I) w Kielcach"

Zakres planowanej inwestycji będzie obejmował:
• budowę nawierzchni jezdni ulicy 17 KDD,
• budowę nawierzchni jezdni ulicy 16 KDD (etap I),
• budowę zjazdów,
• budowę chodników,
• budowę miejsc parkingowych,
• przebudowę jezdni ulicy Klonowej,
• budowę oświetlenia jezdni i chodników ulicy 167 KDD i 16 KDD (etap I),
• rozbudowę oświetlenia fragmentu drogi 5 aKDZ - ul. Klonowej,
• budowę kanału technologicznego,
• zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych,
• budowę kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy 17 KDD i ulicy 16 KDD,
• budowę zbiornika retencyjnego.

Teren inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:
Przeznaczonych pod pas drogowy
miasto Kielce:
- obręb 0006 , numery działek:

915/86(915/144, 915/145), 913(913/1, 913/2, 913/3), 945/65, 912/3, 911/3

Przeznaczonych pod budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu, przebudowę innych dróg publicznych, budowę/przebudowę zjazdów

- obręb 0006 , numer działki: 945/84

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale.
Pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję.

Wyjaśniam, że stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania do dnia wydania decyzji mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Miasta ( pokój nr 132 ) z aktami sprawy oraz złożyć tu ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów.


Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

 

 


Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kędra
Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa


Podmiot udostępniający informację: Wydział Architektury i Budownictwa
Referat Administracji Budowlanej
Informację wytworzył: główny specjalista – Dominik Kwietniewski

 


Autor:  Andrzej Kędra Osoba publikująca: Edyta Olesińska Wydział Urbanistyki i Architektury
Data utworzenia:  20 listopad 2018 11:16 Data publikacji:  20 listopad 2018 11:17
Wersja:  1.0