MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

„Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)" wraz z budową placu manewrowo postojowego zlokalizowanego na działce u zbiegu ulic Prosta – Cedzyńska – Prochownia oraz odcinka ulicy Cedzyńskiej (od ul. Prostej do ul. Prochownia) .

                                                                                                                    Kielce 14.01.2019
Znak: AB-I.6740.2.14.2018.DK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 j.t.) oraz art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 j.t. ze zm.),

Prezydent Miasta Kielce

zawiadamia, że na wniosek złożony w dniu 24.10.2018 r. (uzupełniony w dniu 07.12.2018 r. oraz 08.01.2019 r.) przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Prendowskiej 7 - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)" wraz z budową placu manewrowo postojowego zlokalizowanego na działce u zbiegu ulic Prosta – Cedzyńska – Prochownia oraz odcinka ulicy Cedzyńskiej (od ul. Prostej do ul. Prochownia)

Zakres planowanej inwestycji będzie obejmował:
 budowę ulicy Prostej, o jezdni szerokości 2 x 3,50m i długości 1313,44 m.
 rozbudowę ul. Cedzyńskiej – wlot północny, o szerokości podstawowej jezdni 2 x 3,0m
i długości 183,89 m,
 rozbudowę ul. Cedzyńskiej – wlot południowy, o szerokości podstawowej jezdni 2 x 2,5m
i długości 42,53 m,
 rozbudowę ul. Łopianowej, o szerokości jezdni 2 x 2,50m i długości 100,71m,
 rozbudowę skrzyżowań z ul. Cedzyńską i ul. Zagórską w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,
 budowę obustronnych chodników, o szerokości 2,00 – 2,50m,
 budowę pętli autobusowej przy ul. Cedzyńskiej ,
 budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami o łącznej długości 2287,5m, ze studniami kanalizacyjnymi i studniami wodościekowymi,
 przebudowę i rozbudowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 121,45m, ze studniami kanalizacyjnymi,
 przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej o łącznej długości 2098,10m wraz z przebudową hydrantów i niezbędnej armatury wodociągowej,
 budowę kanału technologicznego, o łącznej długości 701,0 m wraz ze studniami kablowymi,
 budowę oświetlenia ulicy, tj. budowę linii kablowych nN wraz z budową słupów oświetleniowych i budową szafy sterowania oświetlenia,
 przebudowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznej w zakresie nN i sN,
 przebudowę i rozbudowę sieci teletechnicznej, w tym napowietrznej linii o długości 746,0m wraz ze słupami oraz doziemnej o długości 238,0m,
 przebudowę i rozbudowę sieci gazowej, w tym: niskiego ciśnienia o łącznej długości 290,93m, średniego ciśnienia o łącznej długości 1055,85m wraz z niezbędną armaturą,
 budowę zatoki postojowej, 9 stanowisk o wymiarach 2,50x4,50m oraz 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,60x4,50m
 budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 wycinkę 89 drzew, 87 krzewów i 6 żywopłotów kolidujących z planowaną inwestycją,
 rozbiórkę ogrodzeń kolidujących z inwestycją.

Teren inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

Przeznaczonych pod pas drogowy
miasto Kielce:
- obręb 0017, numery działek:
1402/3(1402/5, 1402/4); 1560/1(1560/3, 1560/4); 1561/1(1561/3, 1561/4); 1562/1(1562/3, 1562/4); 1563/1(1563/3, 1563/4); 1564/1(1564/3, 1564/4)

miasto Kielce:
- obręb 0025, numery działek:
312(312/1, 312/2, 312/3); 313(313/1, 313/2,); 314/2(314/3, 314/4); 310/2(310/3, 310/4); 317/1(317/15, 317/16); 317/3(317/17, 317/18); 318/2( 318/3, 318/4); 321(321/1, 321/2); 322/10(322/13, 322/14); 323/12(323/13, 323/14); 324/4(324/9, 324/10); 324/3(324/7, 324/8), 325/3(325/4, 325/5); 326(326/1, 326/2); 327/1(327/3, 327/4); 328/3(328/7, 328/8); 328/5 (328/9, 328/10); 329/10(329/13, 329/12); 331/1(331/3, 331/4); 332/1(332/3, 332/4); 334/1(334/3, 334/4); 335/1(335/3, 335/4); 336/3(336/10, 336/11); 337/1(337/7, 337/8); 338/5(338/6, 338/7); 339/1(339/3, 339/4); 340/1(340/5, 340/6); 341(341/1, 341/2); 342(342/1, 342/2); 344/3(344/7, 344/8); 344/5(344/9, 344/10); 346/1(346/3, 346/4); 348/1(348/3, 348/4); 349/5(349/6, 349/7); 351/5(351/6, 351/7); 352/1(352/3, 352/4); 352/2(352/5, 352/6); 353/2(353/4, 353/5); 353/6(353/9, 353/10 ); 355/2(355/3, 355/4); 356/2(356/3, 356/4); 358/4(358/6, 358/7); 359/2(359/3, 359/4); 360/2(360/3, 360/4); 365(365/1, 365/2); 369/1(369/3, 369/4); 370/2(370/3, 370/4); 371/1(371/7, 371/8); 372/1(372/4, 372/5); 400(400/1, 400/2); 401/3(401/7, 401/8); 402/21(402/29, 402/30); 515/2(515/5, 515/6); 515/1(515/3, 515/4); 509/1(509/7, 509/8); 503/1(503/3, 503/4); 497/3(497/5, 497/6); 495(495/1, 495/2); 493(493/1, 493/2); 468/1(468/3, 468/4); 467/3(467/5, 467/6); 458/1(458/3, 458/4); 457/1(457/3, 457/4); 456(456/1, 456/2); 455/1(455/3, 455/4); 454/1(454/9, 454/10); 453/8(453/14, 453/15); 453/6(453/12, 453/13); 453/4(453/10, 453/11); 452/8(452/18, 452/19); 452/7(452/16, 452/17); 451/3(451/7, 451/8); 451/4(451/9, 451/10); 450/1(450/3, 450/4); 424/2(424/3, 424/4); 420/1(420/3, 420/4); 418/3(418/9, 418/10); 417/4(417/15, 417/16); 417/7(417/13, 417/14); 414(414/1, 414/2); 413/2(413/3, 413/4); 316/1; 317/11; 318/1; 349/1; 351/1; 354/4; 355/1; 356/1; 357/1; 358/1; 359/1; 360/1; 362/1; 363/1; 364/1; 366/1; 367/1; 368/1; 373/1; 374/1; 375/1; 380/1; 350/1; 512/1; 511/1; 509/5; 350/2; 429/1; 428/1; 426/1; 425/1; 424/1; 421/1; 419/1; 413/1; 412/1;

Przeznaczonych pod przebudowę innych dróg publicznych
miasto Kielce:
- obręb 0025, numery działek:
181/7; 404/1; 404/2

Przeznaczonych pod budowę lub przebudowę zjazdów
miasto Kielce:
- obręb 0017, numery działek:
1561 (1561/3, 1561/4); 1562/1 (1562/3, 1562/4); 1563/1 (1563/3, 1563/4); 1564/1 (1564/3, 1564/4); 1402/3 (1402/5, 1402/4)

miasto Kielce
- obręb 0025, numery działek:
317/3(317/17, 317/18); 318/2(318/3, 318/4); 321(321/1, 321/2); 323/12(323/13, 323/14); 324/3(324/7, 324/8); 324/4(324/9, 324/10); 325/3(325/4, 325/5); 326(326/1, 326/2); 327/1(327/3, 327/4); 328/3(328/7, 328/8); 328/5(328/9, 328/10); 329/10(329/13, 329/12); 335/1(335/3, 335/4); 336/3(336/10, 336/11); 337/1(337/7, 337/8); 338/5(338/6, 338/7); 339/1(339/3, 339/4); 340/1(340/5, 340/6); 346/1(346/3, 346/4); 348/1 (348/3, 348/4); 349/5(349/6, 349/7); 351/5(351/6, 351/7); 352/2 (352/5, 352/6); 353/6(353/9, 353/10); 355/2(355/3, 355/4); 356/2(356/3, 356/4); 358/4(358/6, 358/7); 359/2(359/3, 359/4); 360/2(360/3, 360/4); 365(365/1, 365/2); 370/2(370/3, 370/4); 371/1(371/7, 371/8); 372/1(372/4, 372/5); 413/2(413/3, 413/4); 414(414/1, 414/2); 420/1 (420/3, 420/4); 451/4(451/9, 451/10); 451/3(451/7, 451/8); 452/7(452/16, 452/17); 458/1(458/3, 458/4); 467/3(467/5, 467/6); 468/1(468/3, 468/4); 493(493/1, 493/2); 495(495/1, 495/2); 503/1(503/3, 503/4); 509/1(509/7, 509/8); 312(312/1, 312/2); 317/1(317/15, 317/16); 317/1(317/15, 317/16); 515/1(515/3, 515/4); 515/2(515/5, 515/6); 400(400/1, 400/2); 317/9; 319; 328/4; 328/6; 329/11; 335/2; 336/6; 339/2; 340/3; 346/2; 348/2; 357/2; 362/2; 364/2; 366/2; 367/2; 368/2; 369/7; 373/3; 374/2; 375/2; 412/3; 419/2; 425/2; 426/2; 428/2; 429/2; 448; 460/1; 460/2; 461/1; 461/2; 462/3; 462/4; 464/1; 464/2, 466/1; 468/2; 469/1; 469/2; 488/1; 488/2; 489/1; 489/2; 490/1; 490/4; 490/3; 491/1; 491/2; 492/1; 492/2; 498/1; 499/1; 500/1; 500/2; 502/1; 503/2; 504/1; 504/2; 505/1; 505/2; 507; 508; 511/2; 512/2; 317/13; 314/1; 315/1; 315/2; 411/1;

Przeznaczonych pod budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu

miasto Kielce:
- obręb 0025, numery działek:
314/2(314/3, 314/4); 414(414/1, 414/2); 417/7(417/13, 417/14); 417/4(417/15, 417/16); 418/3(418/9, 418/10); 424/2(424/3, 424/4); 450/1(450/3, 450/4); 451/4(451/9, 451/10); 451/3(451/7, 451/8); 452/7(452/16, 452/17); 452/8(452/18, 452/19); 453/4(453/10, 453/11); 453/6(453/12, 453/13); 453/8(453/14, 453/15); 454/1(454/9, 454/10); 455/1(455/3, 455/4); 456(456/1, 456/2); 457/1(457/3, 457/4); 458/1(458/3, 458/4); 344/3(344/7, 344/8); 344/5(344/9, 344/10); 341(341/1, 341/2); 340/1(340/5, 340/6); 339/1(339/3, 339/4); 332/1(332/3, 332/4); 327/1(327/3, 327/4); 328/3(328/7, 328/8); 326(326/1, 326/2); 323/12(323/13, 323/14); 322/10(322/13, 322/14); 321(321/1, 321/2); 312(312/1, 312/2, 312/3); 329/10(329/12, 329/13); 318/2(318/3, 318/4); 317/1(317/15, 317/16); 318/2(318/3, 318/4); 310/2(310/3, 310/4); 315/1; 315/2; 411/1; 421/2; 425/2; 426/2; 428/2; 429/2; 448; 460/1; 514/1; 374/2; 373/3; 344/4; 344/6; 340/3; 339/2; 332/2; 328/6; 317/7; 181/7; 404/2; 402/2; 311/3; 311/2; 311/10; 351/2; 314/1; 315/2; 411/1; 412/3; 501/1; 329/11; 319; 317/13; 319; 203/5; 204/21; 181/7; 404/2;

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale.
Pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję.

Wyjaśniam, że stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania do dnia wydania decyzji mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Miasta ( pokój nr 132 ) z aktami sprawy oraz złożyć tu ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów.

Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.


Z up. PREZYDENTA MIASTA Anna Zadara
Kierownik
Referatu Administracji Budowlanej Wydziału Architektury i Budownictwa


Podmiot udostępniający informację: Wydział Architektury i Budownictwa
Referat Administracji Budowlanej
Informację wytworzył: główny specjalista – Dominik Kwietniewski


  


Autor:  Anna Zadara Osoba publikująca: Edyta Olesińska Wydział Urbanistyki i Architektury
Data utworzenia:  16 styczeń 2019 11:17 Data publikacji:  16 styczeń 2019 11:25
Wersja:  1.1