MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację iwestycji drogowej

Rozbudowa drogi powiatowej 0943 T – ul. Klonowa w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od rejonu ul. Pieszej do skrzyżowania z ul. Turystyczną w ramach inwestycji pn.: „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej" Zadanie I.

Kielce. 12.10.2018

Znak: AB-I.6740.2.10.2018.BOJ


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 j.t.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t ze zm.)

Prezydent Miasta Kielce
zawiadamia

o wydaniu decyzji nr 10/2018 z dnia 11 października 2018 r.
(znak: AB-I.6740.2.10.2018.BOJ)
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach z siedzibą przy ul. Prendowskiej 7 w Kielcach
dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej 0943 T – ul. Klonowa w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od rejonu ul. Pieszej do skrzyżowania z ul. Turystyczną w ramach inwestycji pn.: „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej" Zadanie I.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
• rozbudowę drogi powiatowej 0943 T – ul. Klonowa w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od rejonu ul. Pieszej do skrzyżowania z ul. Turystyczną od km 0+433,55 do km 0+649,58 w tym:
- budowę nawierzchni ścieżki rowerowej
- budowę nawierzchni ścieżki rowerowej z udziałem pieszych
- przebudowę skrzyżowania ul. Klonowej z ul. Turystyczną w zakresie poszerzenia jezdni wlotu oraz budowy azyli dla pieszych
- przebudowę zatoki postojowej
- budowę chodnika
- budowę krawężnika
- budowę obrzeża
- przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych – wymiana nawierzchni z kostki brukowej na beton asfaltowy na szerokości ścieżki rowerowej wraz z przebudową wysokościową
- wykonanie wycinki istniejących drzew i krzewów
- wykonanie zieleńców
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
- wykonanie poręczy ochronnej U-12a
- wykonanie słupków blokujących
- wykonanie regulacji wysokościowej studzienek istniejącego uzbrojenia
wraz z:
• przebudową oświetlenia,
• przebudową sieci elektroenergetycznych
• robotami rozbiórkowymi nawierzchni chodników, zjazdów z kostki brukowej betonowej oraz kamiennej, nawierzchni zatoki postojowej z asfaltu.
Teren inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

Przeznaczonych pod pas drogowy
miasto Kielce:
- obręb 0006 , numery działek:
945/106 (945/203, 945/204), 945/69 (945/201, 945/202), 945/97, 945/94, 945/92, 945/62, 945/88, 945/95, 945/90, 945/91, 945/96, 945/54, 945/93, 945/89

Przeznaczonych pod budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu
miasto Kielce:
- obręb 0006, numery działek:
945/78, 945/87, 945/86, 945/85, 947/23

 

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję.


Stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji w powyższej sprawie.
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Kielce , Rynek 1( pokój nr 132 ).

Jednocześnie informuję, że każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach aleja IX Wieków Kielc 3 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w sposób określony wyżej.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Andrzej Kędra
Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa


Podmiot udostępniający informację: Wydział Architektury i Budownictwa
Referat Administracji Budowlanej
Informację wytworzył: główny specjalista – Dominik Kwietniewski


Autor:  Andrzej Kędra - Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Osoba publikująca: Iwona Irla Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:  17 październik 2018 14:59 Data publikacji:  17 październik 2018 14:59
Wersja:  1.0