MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację iwestycji drogowej

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0998T – ul. Wiśniowa w zakresie budowy ścieżki rowerowej - odcinek połączenia ze ścieżką wzdłuż Zalewu Kieleckiego w ramach inwestycji pn.: „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej" Zadanie I odcinek 4 - ul. Klonowa – odcinek połączenia z ul. Jesionową i ścieżką biegnącą w dolinie rzeki Silnicy do istniejącej ścieżki w rejonie skrzyżowania z ul. Turystyczną.

Kielce. 15.10.2018

Znak: AB-I.6740.2.9.2018.BOJ


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 j.t.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t ze zm.)

Prezydent Miasta Kielce
zawiadamia

o wydaniu decyzji nr 11/2018 z dnia 15 października 2018 r.
(znak: AB-I.6740.2.9.2018.BOJ)
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach z siedzibą przy ul. Prendowskiej 7 w Kielcach
dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0998T – ul. Wiśniowa w zakresie budowy ścieżki rowerowej - odcinek połączenia ze ścieżką wzdłuż Zalewu Kieleckiego w ramach inwestycji pn.: „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej" Zadanie I odcinek 4 - ul. Klonowa – odcinek połączenia z ul. Jesionową i ścieżką biegnącą w dolinie rzeki Silnicy do istniejącej ścieżki w rejonie skrzyżowania z ul. Turystyczną.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
• rozbudowę drogi powiatowej nr 0998T – ul. Wiśniowa w zakresie budowy ścieżki rowerowej - odcinek połączenia ze ścieżką wzdłuż Zalewu Kieleckiego od km 0-008,94 do km 0+050,00 w tym:
- budowę nawierzchni ścieżki rowerowej z udziałem pieszych
- budowę obrzeża
- wykonanie zieleńców
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
- wykonanie regulacji wysokościowej studzienek istniejącego uzbrojenia
wraz z:
• przebudową oświetlenia,
• robotami rozbiórkowymi nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej


Teren inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

Przeznaczonych pod pas drogowy
miasto Kielce:
- obręb 0006 , numery działek:
915/12 (915/142, 915/143), 915/13 (915/129, 915/130), 934 (934/1, 934/2, 934/3)

 

Przeznaczonych pod budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu

• sieć oświetleniowa
miasto Kielce:
- obręb 0006 , numer działki: 915/11

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję.


Stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji w powyższej sprawie.
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Kielce , Rynek 1( pokój nr 132 ).

Jednocześnie informuję, że każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach aleja IX Wieków Kielc 3 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w sposób określony wyżej.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Anna Zadara
Kierownik Referatu Administracji Budowlanej
w Wydziale Architektury i Budownictwa


Podmiot udostępniający informację: Wydział Architektury i Budownictwa
Referat Administracji Budowlanej
Informację wytworzył: główny specjalista – Dominik Kwietniewski

 


Autor:  Anna Zadara Osoba publikująca: Iwona Irla Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:  18 październik 2018 13:34 Data publikacji:  18 październik 2018 13:34
Wersja:  1.0