MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

„Budowa ul. Karczunek w Kielcach" w ramach zadania: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 - poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek"


                                                                                                                Kielce. 27.11.2018


Znak: AB-I.6740.2.11.2018.BOJ


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 j.t.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t ze zm.)

Prezydent Miasta Kielce
zawiadamia

o wydaniu decyzji nr 12/2018 z dnia 26 listopada 2018 r.
(znak: AB-I.6740.2.11.2018.BOJ)
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach z siedzibą przy ul. Prendowskiej 7 w Kielcach
dla inwestycji pod nazwą: „Budowa ul. Karczunek w Kielcach" w ramach zadania: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 - poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek"

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
• rozbudowę ul. Karczunek na odcinku od km ok. 0+062 do skrzyżowania z ul. Jeleniowską w tym:
- budowę chodników i ścieżki rowerowej,
- budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę miejsc postojowych,
- rozbudowę obiektu mostowego w ciągu ul. Karczunek,
- regulację koryta rzeki Silnicy,
- budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę sieci energetycznej,
- budowę i przebudową oświetlenia ulicznego,
- przebudowę i zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznych ,
- przebudowę i zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Teren inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami
Przeznaczonych pod pas drogowy
miasto Kielce:
- obręb 0006, numery działek:
1191/5 (1191/6, 1191/7), 1206/17 (1206/33, 1206/34), 1206/18 (1206/35, 1206/36), 1191/4, 1190/2 (1190/3, 1190/4), 1190/1, 1206/23 (1206/29, 1206/30, 1206/31,1206/32), 1189 (1189/1, 1189/2), 1206/14 (1206/26, 1206/27, 1206/28), 1206/9,1206/20 (1206/37, 1206/38), 1198/1, 1206/11, 1200/1, 1200/2 (1200/3, 1200/4), 1202 (1202/1, 1202/2), 1206/25 (1206/39, 1206/40, 1206/41, 1206/42), 1182/5 (1182/10, 1182/11), 1205, 1206/12, 1181/3 (1181/4, 1181/5), 1180/3 (1180/5, 1180/6), 1206/5 (1206/43,1206/44), 349,360/1, 359, 1186,

- obręb 0007, numery działek:
687 (687/1, 687/2), 685 (685/1, 685/2), 697 (697/1, 697/2).

Przeznaczonych pod przejście przez tereny wód płynących

miasto Kielce:
- obręb 0006, numery działki: 274/3

Przeznaczonych pod budowę lub przebudowę zjazdów

miasto Kielce:
- obręb 0006, numery działek:
1206/18 (1206/35, 1206/36), 1206/22, 1206/25 (1206/39, 1206/40, 1206/41, 1206/42)


Przeznaczonych pod budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu

miasto Kielce:
- obręb 0006, numery działek:
1196/3, 1195, 1198/2, 1206/25 (1206/39, 1206/40, 1206/41, 1206/42), 1206/20 (1206/37, 1206/38), 1206/8, 1187, 1188, 379, 1189 (1189/1, 1189/2), 1206/14 (1206/26, 1206/27, 1206/28), 1191/5 (1191/6, 1191/7),1191/2, 487/24, 486/1, 1206/17(1206/33, 1206/34), 1206/18 (1206/35,1206/36), 1206/22

- obręb 0007, numery działek:
649, 647 (647/1, 647/2), 664/1, 697 (697/1, 697/2).

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale.
Pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję.


Stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji w powyższej sprawie.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Kielce , Rynek 1( pokój nr 132 ).

Jednocześnie informuję, że każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach aleja IX Wieków Kielc 3 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w sposób określony wyżej.


Z up. PREZYDENTA MIASTA

Anna Zadara
Kierownik
Referatu Administracji Budowlanej Wydziału Architektury i Budownictwa


Podmiot udostępniający informację: Wydział Architektury i Budownictwa
Referat Administracji Budowlanej
Informację wytworzył: główny specjalista – Dominik Kwietniewski

 

  


Autor:  Anna Zadara Osoba publikująca: Iwona Irla Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:  30 listopad 2018 10:24 Data publikacji:  30 listopad 2018 13:30
Wersja:  1.2