MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabórna wolne stanowisko urzędnicze

specjalisty

w  Referacie Administracji Budowlanej

Wydziału Architektury i Budownictwa

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 11/2017)

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 

-        rozpatrywanie wniosków o pozwolenie na budowę dla inwestycji celu publicznego w zakresie budowy urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, gazów, pary i energii elektrycznej,

-       wykonywanie innych zdań związanych z zakresem działania wydziału.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne(formalne):

 

-  obywatelstwo polskie,

-       spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych zdefiniowanych  dla stanowisk urzędniczych,

kwalifikacje zawodowe:

-       wykształcenie: wyższe magistersko – inżynierskie o kierunku inżynieria środowiska, specjalność: sieci i instalacje sanitarne,

-       staż pracy: min. 1 rok w administracji publicznej.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe(będące przedmiotem oceny):

 

-       znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy: ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane,

rozporządzeń: w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

-       wiedza na temat zadań i funkcjonowania Urzędu Miasta Kielce,

-       predyspozycje i umiejętności kandydata: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, analityczne myślenie, odporność na stres, biegła obsługa komputera.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

 

 

Miejsce wykonywania pracy:

Urząd Miasta Kielce

Rynek 1

 

Warunki pracy

 

Liczba lub wymiar etatu: 1,0

 

Wynagrodzenie: zgodne z zarządzeniem nr 336/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Kielce.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

-       praca w siedzibie, praca w terenie, praca w zespole, kontakty z interesantami, sytuacje stresowe, szkolenia.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

-       narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy,

-       bezpieczne warunki pracy na stanowisku,

-       praca w pokoju wieloosobowym,

-       budynek dwupiętrowy, ograniczona możliwość poruszania się po budynku, na dwóch  korytarzach znajdują są schody bez elektrycznego krzesełka pochyłego przyschodowego,

-       budynek wyposażony w podjazdy i dwie windy o szerokości drzwi i powierzchni kabiny przystosowanej dla wózków inwalidzkich,

-       ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim, ale przegrodzone drzwiami przeciwpożarowymi,

-       toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich tylko jedna usytuowana na parterze od strony Rynku.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

-       podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),

-       krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

-       kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),

-       kserokopie dokumentów potwierdzających ww. staż pracy (świadectwa pracy, w przypadku trwającego zatrudnienia - zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),

-       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,*

-       podpisane oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów tej rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

-       podpisane oświadczenia kandydata:

·      o posiadanym obywatelstwie,

·      o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

·      o korzystaniu z pełni praw publicznych,

·      że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,

ww. oświadczenia powinny zawierać  klauzulę  wynikającą z art. 233 k.k.*

 

* Oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony internetowej www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA  –  Załatw sprawę).

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 9 czerwca 2017 r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Miasta, pok. 148 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

 

Urząd Miasta Kielce

Wydział Organizacyjny

Rynek 1

25 – 303 Kielce

z dopiskiem:NR REF: 11/2017

 

Dodatkowe informacje:

-        pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

-        pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.

 

Uwaga:

1.         O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.

2.         Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe. Odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.

3.         Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne - podlegają odrzuceniu, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.

4.         Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

5.         Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.         Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.

7.         Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście (w pok. 152) zostaną zniszczone.

8.         Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce http://www.bip.kielce.eu w zakładce – Rekrutacja – Wyniki naboru oraz w Urzędzie Miasta na tablicy INFORMACJE O WYNIKACH NABORÓW.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 36 76 130 lub 36 76 152.


Autor:  Hubert Kubicki Wydział Organizacyjny Osoba publikująca: Hubert Kubicki Wydział Organizacyjny
Data utworzenia:  29 maj 2017 11:18 Data publikacji:  29 maj 2017 11:19
Wersja:  1.0