MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

ogłoszenie o naborze

ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
geodety
w Referacie Geodezji, Kartografii i Katastru
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 29/2017)

 

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

- prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących: podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, mienia gromadzkiego, wspólnot gruntowych, ewidencji gruntów i budynków, numeracji porządkowej i nazewnictwa ulic,
- udzielanie informacji oraz kompleksowa obsługa klienta w zakresie ww. zadań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne (formalne):

- obywatelstwo polskie,
- spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych zdefiniowanych dla stanowisk urzędniczych,
kwalifikacje zawodowe:
- wykształcenie: wyższe o kierunku geodezja i kartografia.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

- znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy: ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o gospodarce nieruchomościami, o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, Prawo geodezyjne i kartograficzne, Kodeks postępowania administracyjnego,
rozporządzeń: w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w prawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, w sprawie rozgraniczania nieruchomości, w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
- wiedza na temat zadań i funkcjonowania Urzędu Miasta Kielce,
- predyspozycje i umiejętności kandydata: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Office oraz Geo – Info.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Miejsce wykonywania pracy:
Urząd Miasta Kielce
ul. Młoda 28

 

Warunki pracy

Liczba lub wymiar etatu: 1,0
Wynagrodzenie: zgodne z zarządzeniem nr 336/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Kielce.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w siedzibie, praca w zespole, wyjazdy służbowe, szkolenia, kontakty z interesantami, sytuacje stresowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy, aparat fotograficzny,
- bezpieczne warunki pracy na stanowisku,
- praca w pokoju wieloosobowym na drugim piętrze,
- budynek dwupiętrowy, ograniczona możliwość poruszania się po budynku,
- budynek wyposażony w podnośnik dla osób niepełnosprawnych wyłącznie do parteru,
- ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim,
- brak toalety przystosowanej dla wózków inwalidzkich.

Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:
- podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
- krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,*
- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność**,
- podpisane oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów tej rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
- podpisane oświadczenia kandydata:
• o posiadanym obywatelstwie,
• o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
• o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
ww. oświadczenia powinny zawierać klauzulę wynikającą z art. 233 k.k.*

* Oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony internetowej www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę).
** Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27 listopada 2017 r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Miasta, pok. 148, w godz. od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

Urząd Miasta Kielce
Wydział Organizacyjny
Rynek 1
25 – 303 Kielce

z dopiskiem: NR REF: 29/2017


Dodatkowe informacje:
- pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,
- pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.

Uwaga:
1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
2. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe. Odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.
3. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne - podlegają odrzuceniu, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
4. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
5. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście (w pok. 152) zostaną zniszczone.
7. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce http://www.bip.kielce.eu w zakładce – Rekrutacja – Wyniki naboru oraz w Urzędzie Miasta na tablicy INFORMACJE O WYNIKACH NABORÓW.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 36 76 862 lub 36 76 152.


Autor:  Agnieszka Szymonek Wydział Organizacyjny Osoba publikująca: Agnieszka Szymonek Wydział Organizacyjny
Data utworzenia:  16 listopad 2017 14:04 Data publikacji:  16 listopad 2017 14:26
Wersja:  1.1