MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

ogłoszenie o naborze

ogłoszenie o naborze

 

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora
w Referacie Funduszy Europejskich
Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 56/2018)

 

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

- koordynacja działań zmierzających do przygotowania wniosków o dofinansowanie inwestycji strategicznych dla miasta ze środków UE,
- monitorowanie prac związanych z przygotowaniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE, dla których wnioski aplikacyjne przygotowywał Wydział,
- sporządzanie wniosków o płatność, prowadzenie sprawozdań z realizacji projektu oraz wykonywanie innych zadań wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie ze środków UE,
- pełnienie funkcji koordynatora projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne (formalne):

- obywatelstwo polskie,
- spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych zdefiniowanych dla stanowisk urzędniczych,
kwalifikacje zawodowe:
- wykształcenie: wyższe magisterskie,
- staż pracy: min. 2 lata w jednostkach sektora finansów publicznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

- znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy
ustaw: o samorządzie gminnym; o samorządzie powiatowym; o finansach publicznych; o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
programów i wytycznych: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020; Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014–2020; wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020,
- wiedza na temat zadań i funkcjonowania Urzędu Miasta Kielce,
- predyspozycje i umiejętności kandydata: umiejętność pracy w zespole, samodzielność w wykonywaniu powierzonych czynności, komunikatywność, umiejętność planowania i organizacji własnej pracy pod kątem terminowości, biegła obsługa komputera, doświadczenie w pracy z dokumentami finansowo – księgowymi związanymi z obsługą projektów współfinansowanych z UE, mile widziana znajomość języka angielskiego.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.


Miejsce wykonywania pracy:
Urząd Miasta Kielce
al. Solidarności 34

Warunki pracy

Liczba lub wymiar etatu: 1,0

Wynagrodzenie: zgodne z zarządzeniem nr 497/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Kielce.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w siedzibie, konieczność dobrej organizacji pracy, szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca w zespołach zadaniowych ds. realizacji projektów, wyjazdy służbowe, szkolenia, liczne kontakty z innymi wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta, partnerami projektów oraz z właściwymi ministerstwami i urzędami centralnymi pełniącymi funkcje instytucji zarządzających, wdrażających lub pośredniczących, które udzielają wsparcia finansowego w ramach funduszy UE (kontakty bezpośrednie, telefoniczne, przez e-mail).

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy,
- bezpieczne warunki pracy na stanowisku,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca na VIII piętrze w budynku wielopiętrowym,
- budynek wyposażony w podjazd i dwie windy o szerokości drzwi i powierzchni kabiny przystosowanej dla wózków inwalidzkich,
- ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim,
- toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich tylko jedna usytuowana na parterze budynku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:
- podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
- krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
- kserokopie dokumentów potwierdzających ww. staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika),*
- podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze,*
- podpisane oświadczenia kandydata:
• o posiadanym obywatelstwie, *
• o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, *
• o korzystaniu z pełni praw publicznych, *
• że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe, *
ww. oświadczenia powinny zawierać klauzulę wynikającą z art. 233 k.k.

* Oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony internetowej www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę).

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Miasta, pok. 148 w godz. od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:


Urząd Miasta Kielce
Wydział Organizacyjny
Rynek 1
25 – 303 Kielce

z dopiskiem: NR REF: 56/2018

Dodatkowe informacje:
- pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,
- pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.

Uwaga:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Kielce pod adresem e-mail: iod@um.kielce.pl,
2. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania powierzonych w procesie rekrutacji danych osobowych zawiera treść ww. oświadczenia o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.
3. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
4. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe. Odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.
5. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne - podlegają odrzuceniu, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
6. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
7. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
9. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce http://www.bip.kielce.eu w zakładce – Rekrutacja – Wyniki naboru oraz w Urzędzie Miasta na tablicy INFORMACJE O WYNIKACH NABORÓW.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 36 76 710 lub 36 76 345.


Autor:  Agnieszka Szymonek Wydział Organizacyjny Osoba publikująca: Agnieszka Szymonek Wydział Organizacyjny
Data utworzenia:  7 sierpień 2018 14:37 Data publikacji:  7 sierpień 2018 14:46
Wersja:  1.4