MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

ogłoszenie o naborze

ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

KOMENDANTA STRAŻY MIEJSKIEJ

w Kielcach

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 

-          zarządzanie całokształtem działalności Straży Miejskiej w Kielcach i reprezentowanie jej na zewnątrz,

-          kierowanie sprawami związanymi z działalnością  finansową i administracyjną jednostki,

-          nadzór nad realizacją zadań statutowych Straży Miejskiej,

-          dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Straży Miejskiej.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne(formalne):

 

-          obywatelstwo polskie,

-          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-          nienaganna opinia,

-          sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

-          niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-          niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

-          uregulowany stosunek do służby wojskowej,

 

kwalifikacje zawodowe:

-        wykształcenie: wyższe magisterskie,

-        staż pracy: minimum 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej 3 - letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe(będące przedmiotem oceny):

-        znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy:

ustaw: o strażach gminnych, o finansach publicznych, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach wykroczeń, Prawo o ruchu drogowym, o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi, o samorządzie powiatowym, o samorządzie gminnym,o pracownikach samorządowych,Kodeks pracy, Prawo zamówień publicznych,  o ochronie danych osobowych,

oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),

-        wiedza na temat zadań i funkcjonowania Straży Miejskiej w Kielcach,

-        predyspozycje i umiejętności kandydata: zdolności organizatorskie i menadżerskie, doświadczenie w kierowaniu zespołem, znajomość zasad ekonomiczno-finansowych oraz innych przepisów, na podstawie których działa jednostka budżetowa, kreatywne i otwarte podejście do nowych wyzwań, operatywność, innowacyjność, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia, mile widziany staż pracy w służbach mundurowych policji lub straży gminnej/miejskiej oraz posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.Uprawnienie, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych nie dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Straż Miejska w Kielcach

ul. Ogrodowa 3B

25-024 Kielce

 

Warunki pracy

 

Liczba lub wymiar etatu: 1,0

 

Wynagrodzenie: zgodne z zarządzeniem nr 263/2009 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Miasta Kielce ze zm.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

-        praca w siedzibie oraz poza siedzibą jednostki, praca w zespole, wyjazdy służbowe, szkolenia, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca w stresie.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

-        narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy, itp.,

-        praca w budynku dwupiętrowym, nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

-        podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),

-        krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

-        kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach; w przypadku ukończenia studiów zagranicznych - studia muszą być uznane w Rzeczypospolitej Polskiej),

-        kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia - zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),

-        koncepcja działania Straży Miejskiej w Kielcach,

-        zaświadczenie wydane przez Wojskową Komendę Uzupełnień o uregulowanym stosunku do służby wojskowej lub kserokopia książeczki wojskowej (dot. mężczyzn),

-        podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia fizycznego i psychicznego pozwalającego na podjęcie zatrudnienia na stanowisku Komendanta Straży Miejskiej,

-        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,*

-        podpisane oświadczenia kandydata: *

·       o posiadanym obywatelstwie,

·       o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

·       o korzystaniu z pełni praw publicznych,

·       że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,

·       o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

ww. oświadczenia powinny zawierać  klauzulę  wynikającą z art. 233 k.k.

-        podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru
na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. *

 

* Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oświadczenia oraz informację o przetwarzaniu danych osobowych można pobrać ze strony internetowej www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA  –  Załatw sprawę) oraz w Biurze Obsługi Interesanta.

 

 

Informacja o metodach i technikach naboru:

 

1)       weryfikacja formalna i merytoryczna nadesłanych aplikacji i pracy pisemnej dotyczącej koncepcji funkcjonowania Straży Miejskiej w Kielcach,

2)       test wiedzy i umiejętności,

3)       rozmowa kwalifikacyjna,

4)       sprawdzenie kompetencji kierowniczych.

 

Na stanowisko komendantazostanie wybrana osoba, która uzyska najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz otrzyma pozytywną opinię psychologa (członka Komisji), dotyczącą jej predyspozycji kierowniczych.

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na Komendanta Straży Miejskiej w Kielcach" w terminie do dnia 5 lutego 2019 r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, pok. 148, w godz.od 7.30 do 15.30.

Miejsce składania dokumentów
Urząd Miasta Kielce, pokój nr 148
Rynek 1
25-303 Kielce

Dodatkowe informacje:

-      pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

-      zgodnie z art. 25 ustawy o strażach gminnych strażnika zatrudnia się po raz pierwszy na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach którego odbywa szkolenie podstawowe, o którym mowa w ww. artykule.

-      kierownik jednostki organizacyjnej gminy jest zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.

 

Uwaga:

1.          Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Kielce pod adresem e-mail: iod@um.kielce.pl. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zawiera treśćinformacji do pobrania ze strony internetowej: www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę).

2.          O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.

3.          Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.

4.          Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne –podlegają odrzuceniu w procesie rekrutacji, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.

5.          Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

6.          Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.          Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce http://www.bip.kielce.eu w zakładce – Rekrutacja – Wyniki naboru oraz w Urzędzie Miasta na tablicy INFORMACJE O WYNIKACH NABORÓW.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 36 76 345.


Autor:  Tamara Krężel Wydział Organizacyjny Osoba publikująca: Tamara Krężel Wydział Organizacyjny
Data utworzenia:  24 styczeń 2019 13:26 Data publikacji:  24 styczeń 2019 13:26
Wersja:  1.0