MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

ogłoszenie o naborze

ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora

w  Referacie Księgowości Budżetu Miasta

Wydziału Budżetu

Urzędu Miasta Kielce

(NR REF: 3/2019)

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 

- prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,

- przekazywanie środków finansowych dla jednostek budżetowych podległych Miastu,

- sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym sprawozdań budżetowych otrzymanych z podległych jednostek budżetowych,

- sporządzanie jednostkowego i zbiorczego sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych Miasta,

- sporządzanie innych sprawozdań wynikających z obowiązujących przepisów.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne (formalne):

 

-   obywatelstwo polskie,

-        spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych zdefiniowanych  dla stanowisk urzędniczych,

 

kwalifikacje zawodowe:

-        wykształcenie: wyższe,

-        staż pracy: min. 5 lat stażu pracy w pionach finansowo- księgowych.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

-        znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy

ustawy: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o finansach publicznych, o rachunkowości

oraz rozporządzeń: w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych,

-        wiedza na temat zadań i funkcjonowania Urzędu Miasta Kielce,

-     predyspozycje i umiejętności kandydata: umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, staranność w wykonywaniu obowiązków, biegła obsługa komputera, mile widziane ukończenie kursu modułowego z zakresu księgowości organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Miejsce wykonywania pracy:

Urząd Miasta Kielce

Rynek 1

 

Warunki pracy

 

Liczba lub wymiar etatu: 1,0

 

Wynagrodzenie: zgodne z zarządzeniem nr 497/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Kielce.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 - praca w siedzibie, praca w zespole, szkolenia, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

-        narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy,

-        bezpieczne warunki pracy na stanowisku,

-        budynek dwupiętrowy, ograniczona możliwość poruszania się po całym budynku ze względu na różnice poziomów w budynku – schody w ciągu korytarzy nie posiadają urządzeń umożliwiających pokonywanie ich przez osoby niepełnosprawne, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich,

-        budynek wyposażony w podjazd i dwie windy o szerokości drzwi i powierzchni kabiny przystosowanej dla wózków inwalidzkich,

-        ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim, ale przegrodzone drzwiami przeciwpożarowymi,

-        jedyna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich jest położona na parterze budynku od strony Rynku, korzystanie z niej wiązałoby się każdorazowo z wyjściem na zewnątrz.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

-        podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),

-        krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

-        kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach; w przypadku ukończenia studiów zagranicznych - studia muszą być uznane w Rzeczypospolitej Polskiej),

-        kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia - zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),

-        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,*

-        podpisane oświadczenia kandydata: *

·       o posiadanym obywatelstwie,

·       o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

·       o korzystaniu z pełni praw publicznych,

·       że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,

ww. oświadczenia powinny zawierać  klauzulę  wynikającą z art. 233 k.k.

-        podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru
na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. *

 

* Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oświadczenia oraz informację
o przetwarzaniu danych osobowych można pobrać ze strony internetowej www.um.kielce.pl
(w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA  –  Załatw sprawę) oraz w Biurze Obsługi Interesanta.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 13 lutego 2019 r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Miasta, pok. 148 w godz.od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

 

Urząd Miasta Kielce

Wydział Organizacyjny

Rynek 1

25 – 303 Kielce

z dopiskiem:NR REF: 3/2019

Dodatkowe informacje:

-         pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

-         pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.

 

Uwaga:

1.         Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Kielce pod adresem e-mail: iod@um.kielce.pl. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zawiera treśćinformacji do pobrania ze strony internetowej: www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę).

2.         O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.

3.         Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe. Odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.

4.         Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne –podlegają odrzuceniu w procesie rekrutacji, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.

5.         Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

6.         Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.         Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.

8.         Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce http://www.bip.kielce.eu w zakładce – Rekrutacja – Wyniki naboru oraz w Urzędzie Miasta na tablicy INFORMACJE O WYNIKACH NABORÓW.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 36 76 251  lub 36 76 345.


Autor:  Tamara Krężel Wydział Organizacyjny Osoba publikująca: Tamara Krężel Wydział Organizacyjny
Data utworzenia:  1 luty 2019 11:08 Data publikacji:  1 luty 2019 11:31
Wersja:  1.1