MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

 

 

 

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora
w Biurze ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City
Urzędu Miasta Kielce
(NR REF: 22/2019)

 

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

- wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem platformą Idea Kielce wraz z jej serwisami oraz bazami danych,
- przygotowywanie danych dla potrzeb realizacji polityki informacyjnej i uspołecznienia procesów podejmowania decyzji przy pomocy Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej,
- przygotowanie formularzy elektronicznych na potrzeby serwisów Idea Kielce oraz opracowanie szaty graficznej serwisów Idea Kielce.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku – wymagania formalne):

- obywatelstwo polskie,
- spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

kwalifikacje zawodowe:
- wykształcenie: wyższe magistersko – inżynierskie o kierunku: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu,
- staż pracy: minimum 3 lata.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

- znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy, ustaw: o infrastrukturze informacji przestrzennej, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Norma PN-ISO 37120:2015-03 „Zrównoważony rozwój społeczny wskaźniki usług miejskich i jakości życia", Kodeks postepowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym,
- wiedzę na temat zadań i funkcjonowania Urzędu Miasta Kielce,
- predyspozycje i umiejętności kandydata: bardzo dobra znajomość obsługi komputera, Pakiet Microsoft Office, umiejętność pracy w programach Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, Corel, SketchUp, AutoCad, znajomość wpływu uwarunkowań środowiskowych na jakość życia i rozwój zrównoważony, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność redagowania decyzji i pism, umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Miejsce wykonywania pracy:
Urząd Miasta Kielce
ul. Strycharska 6

Warunki pracy

Liczba lub wymiar etatu: 1,0

Wynagrodzenie: zgodne z zarządzeniem nr 497/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Kielce.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca w siedzibie, praca poza siedzibą Urzędu Miasta Kielce, praca w zespole, częste kontakty
z interesantami, szkolenia, sytuacje stresowe, zmienne tempo pracy.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

- narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy, aparat fotograficzny, sprzęt multimedialny,
- bezpieczne warunki pracy na stanowisku,
- praca w pokoju wieloosobowym na parterze,
- budynek piętrowy wyposażony w podjazd i krzesełko pochyłe przyschodowe (na parterze) oraz windę o szerokości drzwi i powierzchni kabiny przystosowanej dla wózków inwalidzkich, ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim, ale przegrodzone drzwiami przeciwpożarowymi, toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich tylko jedna usytuowana na parterze.

Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

- podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
- krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach; w przypadku ukończenia studiów zagranicznych - studia muszą być uznane w Rzeczpospolitej Polskiej),
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia - zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,*
- podpisane oświadczenia kandydata: *
• o posiadanym obywatelstwie,
• o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
• o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
ww. oświadczenia powinny zawierać klauzulę wynikającą z art. 233 k.k.
- podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.*

* Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oświadczenia oraz informację o przetwarzaniu danych osobowych można pobrać ze strony internetowej www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę) oraz w Biurze Obsługi Interesanta.


Dokumenty należy składać w terminie do dnia 1 sierpnia 2019 r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Miasta, pok. 148 w godz. od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:


Urząd Miasta Kielce
Wydział Organizacji i Kadr
Rynek 1
25 – 303 Kielce

z dopiskiem: NR REF: 22/2019

lub w ww. terminie za pośrednictwem platformy e-PUAP

Dodatkowe informacje:

- pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,
- pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.
Uwaga:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Kielce pod adresem e-mail: iod@um.kielce.pl,
2. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania powierzonych w procesie rekrutacji danych osobowych zawiera treść oświadczenia o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze do pobrania ze strony internetowej: www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę).
3. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
4. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe. Odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.
5. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu w procesie rekrutacji, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
6. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
7. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
9. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce http://www.bip.kielce.eu w zakładce – Rekrutacja – Wyniki naboru oraz w Urzędzie Miasta na tablicy INFORMACJE O WYNIKACH NABORÓW.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 36 76 100 lub 36 76 345.


Autor:  Elżbieta Korczyńska - Dyrektor Wydziału Organizacji i Kadr Osoba publikująca: Agnieszka Szymonek Wydział Organizacyjny
Data utworzenia:  19 lipiec 2019 12:43 Data publikacji:  19 lipiec 2019 12:44
Wersja:  1.0