MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka

PL-Kielce: Usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
2009/S 212-306150
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
PL-Kielce: Usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
2009/S 212-306150
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi

 

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Gmina Kielce, ul. Rynek 1, PL-25-303 Kielce.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.um.kielce.pl/pl/zoum_strona_glowna/.
Adres profilu nabywcy: www.um.kielce.pl/pl/zoum_strona_glowna/.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, Do wiadomości Renata Korda-Młodzianowska, PL-25-659 Kielce. Tel. +48 412920728.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, Do wiadomości Renata Korda-Młodzianowska, PL-25-659 Kielce. Tel. +48 412920728.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, PL-25-659 Kielce.
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Organ władzy regionalnej lub lokalnej.
Ogólne usługi publiczne.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, szkód w środowisku oraz ubezpieczenia komunikacyjne.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Usługi.
Kategoria usług: nr 6.
Kod NUTS: PL331 .
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy program ubezpieczenia dla następujących podmiotów:
Gmina Kielce wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni sp. z o.o., Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o., Port Lotniczy Kielce S.A., Szpital Kielecki Sp. z o.o. NFOZ św. Aleksandra w Kielcach, Korona Kielce S.A.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66513000, 66516000, 66514110.
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.
II.1.8) Podział na części:
Tak.
Oferty należy składać w odniesieniu do: jednej lub więcej części.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 020 000,00 PLN.
II.2.2) Opcje:
Nie.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zmówienia).
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI
CZĘŚĆ nr 1 NAZWA: Ubezpieczenie mienia
1) KRÓTKI OPIS:
Ubezpieczenia mienia należącego do podmiotów objętych kompleksowym programem ubezpieczenia.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
66513000.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Szacunkowy koszt bez VAT: 1 950 000,00 PLN.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
Kryteria oceny ofert - cena 80 %, zakres pokrycia ryzyk fakultatywnych 20 %.
CZĘŚĆ nr 2 NAZWA: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
1) KRÓTKI OPIS:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów objetych komplesowym programem ubezpieczenia.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
66516000.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Szacunkowy koszt bez VAT: 1 560 000,00 PLN.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
Kryterium oceny ofert - 100 % cena.
CZĘŚĆ nr 3 NAZWA: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - nadwyżkowe
1) KRÓTKI OPIS:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów objętych kompleksowym programem ubezpieczenia w ramach polisy nadwyżkowej.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
66516000.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Szacunkowy koszt bez VAT: 390 000,00 PLN.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
Kryteria oceny ofert - cena 70 %, zakres pokrycia ryzyk fakultatywnych 30 %.
CZĘŚĆ nr 4 NAZWA: Ubezpieczenia komunikacyjne
1) KRÓTKI OPIS:
Ubezpieczenia AC/OC/NNW/Assistance pojazdów należących do podmiotów objętych kompleksowym programem ubezpieczenia.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
66514110.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Szacunkowy koszt bez VAT: 2 730 000,00 PLN.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
Kryteria oceny ofert - cena 70 %, zakres pokrycia ryzyk fakultatywnych 30 %.
CZĘŚĆ nr 5 NAZWA: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością medyczną
1) KRÓTKI OPIS:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z działalnością medyczną prowadzoną przez Szpital Kielecki Sp. z o.o. NFOZ św. Aleksandra w Kielcach.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
66516000.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Szacunkowy koszt bez VAT: 273 000,00 PLN.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
Kryteria oceny ofert - cena 80 %, zakres pokrycia ryzyk fakultatywnych 20 %.
CZĘŚĆ nr 6 NAZWA: Ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku
1) KRÓTKI OPIS:
Ubezpieczenie szkód w środowisku w związku z prowadzoną działalnością, użytkowaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
66516000.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Szacunkowy koszt bez VAT: 117 000,00 PLN.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
Kryterium oceny ofert - cena 100 %.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przystępujący do postępowania powinien wnieść wadium na wybraną część lub części zamówienia w wysokości określonej Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Część 1 - 21 600 PLN, Część 2 - 18 000 PLN, Część 3 - 4 500 PLN, Część 4 - 31 500 PLN, Część 5 - 3 200 PLN, Część 6 - 1 500 PLN.
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo może wynikać z treści umowy konsorcjum. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Nie.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy.
— Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
— Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych
2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4 - 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym zamówieniem publicznym lub, gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.Zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub Oświadczenie organy uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadania przez niego zezwolenia
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.5.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. Ust. Z dn. 24.5.2006 r., Nr 87, poz. 605 z póżn. zm.). Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę.
7. Każdy z wykonawców składających ofertę wspólną zobowiązany jest do złożenia dokumentów wymienionych w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
III.2.3) Zdolność techniczna:
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
Nie.
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
Nie.
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:
Nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta.
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów: kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZOiI-341/22/09.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
10.12.2009 - 10:00.
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 10.12.2009 - 10:30.
Miejsce: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, sala konferencyjna.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Tak.
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2012.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.
Wnioski, oświadczenia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, PL-02-676 Warszawa. Tel. +48 224587801. URL: http://uzp.gov.pl.
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne:
Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, PL-02-676 Warszawa. Tel. +48 224587801. URL: http://uzp.gov.pl.
VI.4.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z Działem VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, PL-02-676 Warszawa. Tel. +48 224587801. URL: http://uzp.gov.pl.
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
30.10.2009.


Autor:  Tomasz Linczowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  4 listopad 2009 12:30 Data publikacji:  10 czerwiec 2010 09:05
Wersja:  1.1