MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

Planowany porządek sesji

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Kielce, które odbyły się: 23 marca 2017 r. oraz 30 marca 2017 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach za rok 2016.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Kielce za 2016 rok.

8. Podjęcie uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017-2045;

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok;

3) w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce;

4) w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Kielce;

5) w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: Program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2017 - 2020;

6) w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: Program szczepień przeciw grypie na lata 2017 - 2020;

7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego;

8) w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów z terenu miasta Kielce;

9) w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce;

10) w sprawie wzniesienia pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce;

11) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE - OBSZAR 2 - Bodzentyńska, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, IX Wieków Kielc";

12) w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Kielcach;

13) w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Wrzosowej;

14) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Wojska Polskiego (dz. 1213/1);

15) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Domaszowskiej (dz. 303/1);

16) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej (dz. 579/41);

17) w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Jeleniowskiej (dz. 619/2);

18) w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Jana Samsonowicza (dz. nr 775/16, dz. nr 775/17);

19) w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Hożej 39;

20)w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer l, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Księdza Stanisława Staszica 10;

21) w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer U4, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 7;

22) w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer LU4, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Henryka Sienkiewicza 68;

23)w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer Auł, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Henryka Sienkiewicza 10/12A;

24) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

25) w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Sławkowskiej w Kielcach;

26) w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach;

27) w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Olszewskiego w Kielcach;

28) w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Łanowej w Kielcach.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy różne i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.


Autor:  Zbigniew Brelski Biuro Rady Miejskiej Osoba publikująca: Zbigniew Brelski Biuro Rady Miejskiej
Data utworzenia:  19 kwiecień 2017 11:43 Data publikacji:  27 kwiecień 2017 11:12
Wersja:  1.1