MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce, która odbędzie się w dniu 23 marca 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Kielce, które odbyły się: 16 lutego 2017 r. oraz 23 lutego 2017 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

6. Informacja o realizacji Samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce za 2016 rok.

7. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XXV/423/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Kielce za II półrocze 2016 roku.

8. Podjęcie uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017-2045;

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok;

3) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł dochodów, przeznaczenia dochodów oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania;

5) w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, oraz dla kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;

6) w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Kielcach;

7) w sprawie likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach;

8) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

9) w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych;

10) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwa Dom Środowisk Twórczych w Kielcach;

11) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Kieleckiego Teatru Tańca w Kielcach;

12) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach;

13) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach;

14) w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach;

15) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r.;

16) w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach;

17) w sprawie w sprawie przystąpienia miasta Kielce do realizacji projektu pn. „Modernizacja mieszkania na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczających placówki wsparcia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;

18) w sprawie przystąpienia miasta Kielce do realizacji projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa Dziennego Ośrodka Socjoterapii" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;

19) w sprawie przystąpienia miasta Kielce do realizacji projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;

20) w sprawie przystąpienia miasta Kielce do realizacji projektu pn: Rozbudowa, przebudowa i doposażenie istniejącego budynku Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „Raj" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;

21) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.4.3. RADOMSKA - ulica Biskupa Mieczysława Jaworskiego" na obszarze miasta Kielce;

22) w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej;

23) w sprawie określenia na 2017 rok programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kielce;

24) w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy księdza Jerzego Popiełuszki;

25) w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Zielnej (dz. nr 239);

26) w sprawie nabycia od Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości położonej w Kielcach (obr. 0032, dz. nr 94/3 i dz. nr 94/53);

27) w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej (dz. nr 579/36);

28) w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej (dz. nr 579/38, dz. nr 857/100);

29) w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Magazynowej (dz. nr 195/13);

30) w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Magazynowej (dz. nr 195/14);

31) w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Świerkowej (dz. nr 1876/24, dz. nr 1909/38);

32) w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Hetmana Jana Karola Chodkiewicza;

33) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Transportowców (dz. nr 195/61);

34) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Skalistej;

35) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Rakowskiej (dz. nr 1807/56);

36) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Dereniowej (dz. nr 1803/33, 1803/34);

37) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Młodej (wg ewidencji gruntów ul. Jagiellońska) oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

38) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Mariana Raciborskiego (cz. działek ozn. numerami 431, 425/4);

39) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Grochowej;

40) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Tarnowskiej;

41) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. l-go Maja;

42) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Zagórskiej (część działki ozn. nr 1334);

43) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Zagórskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

44) w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy różne i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.


Autor:  Zbigniew Brelski Biuro Rady Miejskiej Osoba publikująca: Zbigniew Brelski Biuro Rady Miejskiej
Data utworzenia:  15 marzec 2017 12:39 Data publikacji:  27 marzec 2017 13:41
Wersja:  1.2