MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 16.11.2017 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

6. Podjęcie uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017 – 2045;

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok;

3) w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych dot. modernizacji oświetlenia na terenie miasta Kielce;

4) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce, z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej;

5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017;

6) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego, oraz dla kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia liczby punków za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;

7) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w Rejonowym Przedsiębiorstwie Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach;

8) zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Komunalnego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego w Kielcach;

9) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców;

10) projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Wrzosowej;

11) projekt uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Radlińskiej (dz. nr 531/7, dz. nr 531/8);

12) projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy Ogrodowej 3 oraz Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego 4;

13) projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicach Panoramicznej i Czarnowskiej;

14) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

15) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Seminaryjskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

16) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Grochowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

17) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Krakowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

18) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Urzędniczej (cz. dz. nr 275) oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

19) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Urzędniczej (cz. dz. nr 268) oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

20) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Św. Weroniki oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

21) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Planty;

22) zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy.

7.      Interpelacje i zapytania Radnych.

8.      Sprawy różne i wolne wnioski.

9.      Zamknięcie obrad.


Autor:  Zbigniew Brelski Biuro Rady Miejskiej Osoba publikująca: Zbigniew Brelski Biuro Rady Miejskiej
Data utworzenia:  29 listopad 2017 11:11 Data publikacji:  8 grudzień 2017 09:19
Wersja:  1.1