MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce, która odbędzie się w dniu 17 maja 2018 roku o godz. 8.00 w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

Porządek obrad:

1/ Otwarcie obrad.

2/ Omówienie porządku obrad.

3/ Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 19.04.2018 r.

4/ Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5/ Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

6/ Sprawozdanie z efektów pracy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach za rok 2017.

7/ Podjęcie uchwał:

1. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2018 – 2045;

2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok;

3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018;

4. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów dla studentów uczelni wyższych z Kielc, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielc - z Winnicy na Ukrainie;

5. w sprawie przyjęcia Kieleckiego Programu Senioralnego na lata 2018 – 2020 „Seniorzy aktywni dla Kielc – Kielce przyjazne seniorom";

6. w sprawie wprowadzenia samorządowego programu „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Miasta Kielce";

7. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi świadczone w ramach ustawy o pomocy społecznej;

8. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/679/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za usługi przewozowe, ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej, zmienionej uchwałami Nr XLII/746/2013 z 14 marca 2013 roku, Nr LXV/1158/2014 z 4 września 2014 roku, Nr XVII/326/2015 z 10 grudnia 2015 roku;

9. w sprawie przyjęcia Samorządowego Programu Wsparcia Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych;

10. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE - OBSZAR IV.2.2: U ZBIEGU ULIC WRZOSOWEJ I KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI" na obszarze miasta Kielce;

11. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Miasta Kielce;

12. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach;

13. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy Bodzentyńskiej i placu Św. Wojciecha (działki nr 474/1, 355/1);

14. w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Krakowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. Nr 4/105);

15. w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Mała Zgoda oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

16. w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Zagórskiej;

17. w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Obicach gm. Morawica.

8/ Interpelacje i zapytania.

9/ Sprawy różne i wolne wnioski.

10/ Zamknięcie obrad.


Autor:  Zbigniew Brelski Biuro Rady Miasta Osoba publikująca: Zbigniew Brelski Biuro Rady Miasta
Data utworzenia:  9 maj 2018 12:44 Data publikacji:  21 maj 2018 09:43
Wersja:  1.1